นโยบายความเป็นส่วนตัวของ  Koch Industries, Inc.

©ลิขสิทธิ์ 2018, Koch Industries, Inc.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด
อัปเดตล่าสุด: เมษายน 2018

 

Koch Industries, Inc. เคารพในข้อวิตกกังวล’ส่วนบุคคลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของเจ้าของข้อมูล  นโยบายสากลนี้มีผลใช้กับหลักปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของ Koch Industries, Inc. และบริษัทในเครือ (Flint Hills Resources LLC; INVISTA Equities, LLC; Georgia-Pacific LLC; Molex LLC; Guardian Industries Holdings, LLC; Koch Business Solutions, LP; Koch Supply & Trading, LLC; Koch Ag & Energy Solutions, LLC; Koch Chemical Technology Group, LLC; Koch Minerals, LLC และสำนักงานสาขาของบริษัทเหล่านี้ทั้งหมด) (รวมเรียกว่า “Koch Industries”)  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้อธิบายหลักปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ หรือเกี่ยวกับคุณ บนเว็บไซต์ออนไลน์ของเรา ในระบบออฟไลน์ ผ่านการสื่อสารที่ทำด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรกับเรา ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือ การนำเสนอในเครือข่ายสังคม หรือจากแหล่งที่มาอื่น ๆ  ถึงแม้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายอย่างกว้าง ๆ ถึงหลักปฏิบัติที่เรานำมาใช้ใน Koch Industries ทั่วโลก แต่กฎหมายในท้องถิ่นอาจจะแตกต่างออกไป และเขตอำนาจทางกฎหมายบางแห่งอาจจะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับกิจกรรมการประมวลข้อมูลของเรา  ดังนั้น หลักปฏิบัติที่แท้จริงของเราในเขตอำนาจทางกฎหมายบางแห่ง อาจจะมีข้อจำกัดมากกว่าหลักปฏิบัติที่อธิบายไว้ในที่นี้ เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในท้องถิ่นได้

คลิกที่ลิงก์ใดลิงก์หนึ่งด้านล่างเพื่อไปยังหัวข้อเฉพาะด้าน:

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและวิธีการที่เราใช้ข้อมูล                    

เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของเราหรือช่องทางอื่น ๆ (เช่น อีเมล โทรสาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ แอปพลิเคชันมือถือ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม บริษัทแม่ สำนักงานสาขา หรือบริษัทในเครือของเรา คู่ค้าทางธุรกิจของเรา และบุคคลที่สามอื่น ๆ เช่น ผู้ขายข้อมูลเชิงพาณิชย์ และฐานข้อมูลสาธารณะ)  วิธีหลัก ๆ ที่คุณสามารถมอบข้อมูลให้ได้ และประเภทของข้อมูลที่คุณนำส่งได้ เช่นเดียวกับวิธีการต่าง ๆ ที่เราอาจใช้ข้อมูลของคุณ จะระบุไว้ดังด้านล่างนี้  

การแจ้งเตือนทางธุรกิจ จดหมายข่าว และการสื่อสารอื่น ๆ –คุณสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณ เพื่อรับการแจ้งเตือนทางธุรกิจ จดหมายข่าว และการสื่อสารอื่น ๆ ได้ (รวมถึงอีเมล)  เรามีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคุณ เพื่อส่งการสื่อสารและข้อมูลที่คุณได้ร้องขอไว้ และเพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หากคุณไม่ประสงค์ให้เราส่งการแจ้งเตือนทางธุรกิจ จดหมายข่าว หรือการสื่อสารอื่น ๆ ถึงคุณอีกต่อไป คุณสามารถยกเลิกการบอกรับข้อมูลได้ทุกเมื่อ โดยการติดต่อเราผ่านข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ในหัวข้อ “วิธีการติดต่อเรา” ขอนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ – บนเว็บไซต์ของเราและแอปพลิเคชันมือถือ คุณอาจจะสามารถลงทะเบียนด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เพื่อขอรับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของคุณที่มีกับ Koch Industries หรือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Koch Industries  เราใช้รายละเอียดเหล่านี้เพื่อมอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้คุณ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของคุณที่มีกับเรา และเพื่อให้คุณใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของเราได้อย่างสะดวก  คุณสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา หรือเราอาจจะขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากที่งานแสดงสินค้า หรือจากผู้จัดจำหน่ายของเรา  เรามีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลนี้ เพื่อให้เราสามารถจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา และดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดและการขายได้

คุณสามารถเลือกเชื่อมต่อกับเราผ่านบริการเครือข่ายสังคมต่าง ๆ ได้เช่นกัน (เช่น Facebook หรือ Twitter)  เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเราผ่านบริการเครือข่ายสังคม เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่คุณได้มอบไว้ให้แก่บริการนั้น ๆ ตามเงื่อนไขการใช้งานที่มี’ของบริการ และตามการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวภายในบริการเครือข่ายสังคมดังกล่าว  เราอาจจะเลือกเก็บข้อมูลเสริมจากข้อมูลที่คุณให้เราไว้ โดยการขอข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณจากแหล่งที่มาบุคคลที่สาม เพื่อพัฒนาปรับปรุงการสื่อสารของเรากับคุณ ทำให้เรามีข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับความต้องการของคุณ และพัฒนาปรับปรุงธุรกิจของเราตามที่กฎหมายในท้องถิ่นอนุญาตไว้

อาชีพ – บุคคลจากทั่วโลกที่สมัครงานกับ Koch Industries ผ่าน Koch Careers หรือเว็บไซต์ที่คล้ายกัน ไซต์ที่โพสต์งานของบุคคลที่สาม งานนัดพบแรงงาน หรือสมัครโดยตรงกับสถานประกอบการของธุรกิจ  ข้อมูลที่ผู้ต้องการหางานมอบให้ผ่านกระบวนการนี้มักจะอยู่ในความดูแลของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ข้อมูลนี้อาจจะได้รับการดูแลรักษาไว้ในสถานที่ทำงานต่าง ๆ ภายในสหรัฐอเมริกา โดยทีมสรรหาบุคลากรของเราจะต้องเข้าถึงได้ และจะมีการแบ่งปันกับบริษัทในเครือของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินคุณสำหรับตำแหน่งงานภายในบริษัทของเรา  ข้อมูลที่ผู้ต้องการหางานมอบให้ เช่น ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับใบสมัคร จะถูกใช้เพื่อประเมินคุณสมบัติของพวกเขาสำหรับการจ้างงาน และเพื่อติดต่อในเรื่องเกี่ยวกับโอกาสในการจ้างงานที่เป็นไปได้ เรามีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลนี้ในกระบวนการคัดเลือก และเพื่อสื่อสารกับคุณ และการมอบข้อมูลนี้ให้เราจะเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้เราสามารถประเมินใบสมัครของคุณได้

ผู้ต้องการหางานอาจจะเลือกมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนให้ได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเพศหรือพื้นเพความเป็นมาทางชาติพันธุ์  การมอบข้อมูลนี้จะเป็นทางเลือกตามความสมัครใจ และไม่ได้กำหนดว่าจำเป็นสำหรับการสมัครงานกับ Koch Industries  เราจะไม่พิจารณาข้อมูลนี้ในการประเมินคุณสมบัติของ’ผู้สมัครสำหรับการจ้างงาน 

การติดต่อ – คุณสามารถติดต่อเราได้หากมีคำถาม คำร้องขอ หรือข้อคิดเห็น โดยติดต่อผ่านลิงก์“การติดต่อ”บนเว็บไซต์ของเรา ติดต่อโดยช่องทางที่คล้ายกันบนเว็บไซต์’ในเครือของ Koch หรือผ่านข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ในหัวข้อ“วิธีการติดต่อเรา”ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  เมื่อคุณติดต่อเรา เราอาจจะขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ หรือเพื่อติดตามการสอบถามเป็นการภายใน เพื่อจะได้แน่ใจว่าเราได้ตอบกลับคำถาม คำร้องขอ หรือข้อคิดเห็นของคุณ  

การประกวด การชิงโชค การส่งเสริม และอี-คอมเมิร์ซ – เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ และรายละเอียดการชำระเงิน หากคุณร้องขอคูปอง หรือประสงค์ที่จะเข้าร่วมในการประกวด การชิงโชค การส่งเสริม หรือกิจกรรมอี-คอมเมิร์ซที่เกี่ยวข้องกับ Koch Industries หรือผลิตภัณฑ์และบริการของเรา  หากคุณมอบข้อมูล’ส่วนบุคคลของผู้อื่นให้เรา คุณต้องได้รับความยินยอมที่เหมาะสมจากบุคคลดังกล่าวก่อนที่จะมอบข้อมูลนี้ให้เรา เพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลนี้ได้ในลักษณะที่มีการบ่งชี้ไว้  เรามีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสื่อสารกับคุณ และเพื่อดำเนินการตามคำร้องขอและการสั่งซื้อของคุณ  เมื่อเราประมวลข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา เราจะมีวิธีการป้องกันที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าความเป็นส่วนตัวของคุณได้รับการปกป้อง และเพื่อให้แน่ใจว่าประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา จะไม่ถูกมองข้ามด้วยประโยชน์ของคณหรือสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของคุณ

พันธะผูกพันทางสัญญา –หากคุณเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เราอาจจะขอให้คุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้เรา เช่น ชื่อ รูปภาพ รายละเอียดการติดต่อ หรือรายละเอียดทางธุรกิจและการเงินของคุณ เพื่อสร้างและบริหารจัดการบัญชีของคุณ ทำรายการชำระเงิน และเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในและข้อกำหนดทางกฎหมาย (ซึ่งอาจจะรวมถึงการข้อกำหนดสำหรับการทดสอบและตรวจติดตามทางการแพทย์ หากมีความเกี่ยวข้อง)  เราใช้ข้อมูลของคุณสำหรับวัตถุประสงค์นี้ เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามพันธะผูกพันทางสัญญาที่เรามีต่อคุณได้ 

ฟีดแบค – คุณสามารถส่งฟีดแบตผ่านเว็บไซต์ของเราได้  หากคุณเลือกให้ฟีดแบคแก่เรา เราอาจจะสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  เราอาจจะถามคุณเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณจากการใช้เว็บไซต์ของเรา  เรามีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลที่ไ้ด้รับจากคุณ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของเรา เพื่อประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเรา และเพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา  

เหตุการณ์และข้อกล่าวหา เมื่อคุณให้ข้อมูลแก่เราเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือข้อกล่าวหา เราอาจะเก็บรวบรวมรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงชื่อ รายละเอียดการติดต่อ และข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือข้อกล่าวหา  เราใช้รายละเอียดเหล่านี้เพื่อสืบสวนและปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทหรือกฏหมายใด ๆ ที่มีบังคับใช้ เราอาจจะโอนย้ายและเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลที่สามตามความจำเป็นในระหว่างการสืบสวน หรือเพื่อปฏิบัติตามพันธะผูกพันทางกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่คุณมอบให้ 

การรักษาความปลอดภัยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ     – เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อทำการตรวจหาและป้องกันบริษัทจากภัยคุกคามด้านความปลอดภัย ตามประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา และตามพันธะผูกพันทางกฎหมายของเรา  เราใช้เครื่องมือ IT ที่หลากหลายในการตรวจหาและป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัยออนไลน์ (เช่น การโจมตี ไวรัส มัลแวร์ สแปม การฟิชชิง เนื้อหาเว็บที่เป็นอันตราย) เพื่อส่งเสริมความต่อเนื่องในเชิงธุรกิจของระบบสารสนเทศและสินทรัพย์ของเรา และเพื่อดูแลรักษาระบบ IT ของเราให้มีประสิทธิภาพที่เหมาะสม ในการสร้างความมั่นใจสิ่งอำนวยความสะดวกของเราจะมีความปลอดภัยทางกายภาพ เราจะใช้ระบบเฝ้าระวังและ/หรือการติตตามตำแหน่งที่อยู่ในขณะที่คุณอยู่ภายในทรัพย์สินของบริษัท หากกฎหมายในท้องถิ่นอนุญาต

การใช้ข้อมูลในลักษณะอื่น ๆ      – เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั่วไป ตามประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา  วัตถุประสงค์เหล่านี้จะรวมถึงการดูแลจัดการเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล การป้องกันการฉ้อฉล และการปฏิบัติตามพันธะผูกพันทางกฎหมาย มาตรฐาน นโยบาย และระเบียบวิธีการของเรา (กล่าวคือ การสอบทานธุรกิจและการคัดกรองเพื่อลงโทษ หากมีความเกี่ยวข้อง)  

ทุนการศึกษา การมอบเงินสนับสนุน และการให้รางวัล – คุณสามารถมอบข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ รายละเอียดการศึกษา รายละเอียดการทำงาน คุณสมบัติ รางวัล ฯลฯ เมื่อสมัครขอทุนการศึกษา การมอบเงินสนับสนุน และการให้รางวัลที่ Koch Industries เสนอให้  เรามีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคุณในกระบวนการคัดเลือก เพื่อสื่อสารกับคุณและเผยแพร่รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก  สิ่งจำเป็นคือคุณต้องมอบข้อมูลให้เราตามที่ร้องขอ เพื่อให้เราประเมินใบสมัครของคุณได้   

เราอาจจะขอให้คุณแสดงความยินยอมโดยชัดแจ้ง สำหรับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะประเภท เมื่อเรามีความจำเป็นต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น สำหรับการทำกิจกรรมการตลาดโดยตรง หรือเมื่อเราประมวลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน)  หากเราขอความยินยอมจากคุณในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ โดยการติดต่อเราตามรายละเอียดที่ให้ไว้ในส่วนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมด้วยช่องทางอัตโนมัติ                  

เมื่อเราเข้ามาและมีปฏิสัมพันธ์ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา เราอาจจะเก็บรวบรวม"ข้อมูลอื่น ๆ ”ที่ไม่ได้เป็นผลให้เกิดการเปิดเผยถึงตัวตนเฉพาะด้านของคุณ เพื่อจะได้เรียนรู้ว่าจะปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างไรให้สอดคล้องความต้องการกับผู้มาเยือนได้มากที่สุด  ตัวอย่างข้อมูลอื่น ๆ ที่เราอาจจะเก็บรวบรวมและวิธีการที่เราและผู้ให้บริการบุคคลที่สามอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลนี้จะรวมถึง: 

ข้อมูลรวมกลุ่ม –ข้อมูลรวมกลุ่มของผู้ใช้จะระบุตัวตนของคุณหรือผู้ใช้คนอื่น ๆ เป็นการส่วนตัวไม่ได้ (เช่น เราอาจจะผสมรวมข้อมูลผู้ใช้เข้าด้วยกัน เพื่อคำนวนอัตราร้อยละของจำนวนผู้ใช้ที่มีรหัสพื้นที่ของโทรศัพท์เหมือนกัน)  เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลรวมกลุ่มตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 

ข้อมูลการใช้แอป –เมื่อคุณดาวน์โหลดและใช้แอป เราและผู้ให้บริการของเราอาจจะติดตามและเก็บข้อมูลการใช้แอป เช่น วันที่และเวลาที่อุปกรณ์ของคุณเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของเรา และมีการดาวน์โหลดไฟล์และข้อมูลใดบ้างไปที่แอปจากหมายเลขอุปกรณ์ของคุณ

ข้อมูลเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ – เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างไว้ หรือมีการเก็บโดยอัตโนมัติผ่านอุปกรณ์ของคุณ เช่น ประเภทคอมพิวเตอร์ของคุณ ชื่อและเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ ผู้ผลิตและรุ่นของอุปกรณ์ ประเภทและเวอร์ชันของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ และชื่อและเวอร์ชันของบริการออนไลน์ (เช่น แอป) ที่คุณกำลังใช้  เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าบริการออนไลน์ทำงานได้อย่างเหมาะสม 

คุกกี้ – คุกกี้คือชิ้นส่วนข้อมูลที่เก็บไว้โดยตรงในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือที่คุณใช้งาน  คุกกี้จะช่วยเราเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่น ประเภทเบราว์เซอร์ เวลาที่ใช้ในบริการออนไลน์ หน้าที่เข้าไปดู URL อ้างอิง และข้อมูลการจราจรบนเว็บไซต์แบบเบ็ดเสร็จอื่น ๆ  เราและผู้ให้บริการของเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกการใช้งาน เพื่อแสดงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ และเพื่อปรับประสบการณ์ออนไลน์ของคุณให้เหมาะตามความต้องการของคุณ

คุกกี้ยังช่วยเราเลือกโฆษณาหรือข้อเสนอที่น่าจะอยู่ในความสนใจของคุณมากที่สุด และจะแสดงรายการเหล่านี้ในขณะที่คุณใช้บริการออนไลน์ หรือเพื่อส่งโฆษณาและอีเมลการตลาดถึงคุณ  เรายังใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อติดตามการตอบสนองต่อโฆษณาออนไลน์หรืออีเมลการตลาดของเรา  เราสามารถเลือกไม่รับการโฆษณาดังกล่าวที่มีที่มาจากความสนใจของคุณโดยใช้คุกกี้ตามที่สมาชิก NAI ที่เข้าร่วมได้กำหนดไว้ ได้ที่: http://optout.networkadvertising.org/#!/  การเลือกไม่รับโฆษณาที่มีที่มาจากความสนใจของคุณ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เห็นโฆษณาออนไลน์อีกต่อไป แต่จะหมายความว่าบริษัทหรือกลุ่มบริษัทที่คุณไม่บอกเลิกการรับโฆษณา จะไม่สามารถแสดงโฆษณาที่ปรับแต่งตามความสนใจให้คุณเห็นได้อีกต่อไป

หากคุณไม่ต้องการให้มีการเก็บข้อมูลผ่านการใช้คุกกี้ ขั้นตอนง่าย ๆ จะทำได้ในเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ โดยให้คุณปฏิเสธคุกกี้โดยอัตโนมัติ หรือมีการเสนอตัวเลือกว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธการโอนย้ายคุกกี้เฉพาะอย่าง (หรือกลุ่มคุกกี้) จากเว็บไซต์บางแห่งมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณเลือกได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ หรือการจัดการเพื่อกำหนดลักษณะการติดตามของคุณตามที่ระบุไว้ในคำแถลงเกี่ยวคุกกี้ที่มีประกาศไว้ หรือผ่านตัวจัดการคุกกี้ที่มีประกาศไว้ โดยจะขึ้นอยู่กับเขตอำนาจทางกฎหมายของคุณ  อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจจะได้รับความไม่สะดวกในการใช้บริการออนไลน์  เช่น เราอาจจะไม่สามารถจดจำคอมพิวเตอร์ของคุณได้ และคุณอาจจะต้องเข้าสู่ระบบทุกครั้งที่เข้ามาเยือน คุณอาจจะไม่ได้รับโฆษณาหรือข้อเสนออื่น ๆ จากเราซึ่งเกี่ยวข้องกับความสนใจและความต้องการของคุณ  ในตอนนี้ เรายังไม่ตอบสนองต่อสัญญาณ“ห้ามติดตาม (Do-Not-Track)” ได้ ยกเว้นในเขตอำนาจทางกฎหมายที่เราจำเป็นต้องกระทำการตามกฎหมายกำหนด

ที่อยู่ IP – ที่อยู่ IP ของคุณคือหมายเลขที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) กำหนดให้คอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ  ที่อยู่ IP อาจจะได้รับระบุและบันทึกไว้โดยอัตโนมัติในไฟล์บันทึกรายการเซิร์ฟเวอร์ของเรา เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้เข้าถึงบริการออนไลน์ ตลอดจนเวลาของการเข้ามาเยือน และหน้าที่เข้าไปดู การเก็บรวบรวมที่อยู่ IT คือหลักปฏิบัติมาตรฐาน และเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการอื่น ๆ จำนวนมากจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ  เราใช้ที่อยู่ IP เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การคำนวนระดับการใช้งาน การวินิจฉัยปัญหาของเซิร์ฟเวอร์ และการดูแลจัดการบริการออนไลน์ของเรา  เราอาจจะหาตำแหน่งที่อยู่ของคุณโดยประมาณจากที่อยู่ IP ของคุณ เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้มาเยือนเว็บไซต์ของเรามาจากภูมิภาคใดของโลก

ตำแหน่งที่อยู่ทางกายภาพและบริการตามตำแหน่งที่เคลื่อนย้าย – เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ทางกายภาพจากอุปกรณ์ของคุณ หากคุณได้ให้ความยินยอมต่อเราไว้ เช่น การใช้ดาวเทียม เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ สัญญาณ Wi-Fi หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ  เราอาจจะใช้ตำแหน่งที่อยู่ทางกายภาพจาก’อุปกรณ์ของคุณ เพื่อให้บริการและจัดหาเนื้อหาตามตำแหน่งที่อยู่ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

หากคุณดาวน์โหลดแอปใดแอปหนึ่งของเรา คุณจะสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข้อเสนอได้โดยการยินยอมใช้งานเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ของคุณ ผ่านระบบ Bluetooth ของ’อุปกรณ์มือถือของคุณ หรือผ่านความสามารถที่คล้ายกัน  เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลนี้หากคุณระบุความประสงค์ไว้ผ่านแอป (ไม่ว่าในระหว่างการเข้าสู่ระบบในตอนแรกหรือในภายหลัง) เพื่อรับข้อเสนอ และโดยการเปิดใช้ความสามารถเหล่านี้บนอุปกรณ์มือถือของคุณ 

พิกเซลแท็กหรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน –พิกเซลแท็ก (หรือเรียกว่าเว็บบีคอนและ GIF ที่ชัดเจน) อาจจะถูกนำมาใช้กับบริการออนไลน์บางอย่าง นอกจากสิ่งอื่น ๆ แล้ว จะใช้เพื่อติดตามการดำเนินการของผู้ใช้บริการออนไลน์ (รวมถึงผู้รับอีเมล) วัดประเมินความสำเร็จของแคมเปญการตลาดของเรา และจัดทำข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการใช้บริการออนไลน์และอัตราการตอบสนอง  เรายังใช้ Google Analytics ซึ่งจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันเพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา และรายงานถึงกิจกรรมและแนวโน้ม  บริการเหล่านี้อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ แอป และทรัพยากรออนไลน์อื่น ๆ  คุณสามารถศึกษาหลักปฏิบัติของ’ Google ได้โดยไปที่ www.google.com/policies/privacy/partners/ และปฏิเสธการเข้าร่วมได้โดยการดาวน์โหลดฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับเบราว์เซอร์ที่ปฏิเสธการเข้าร่วมของ Google Analytics ได้ที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับใคร   

เราไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลของคุณตามที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อคุณมอบข้อมูลให้แก่เราและในโอกาสดังต่อไปนี้: 

การโอนย้ายธุรกิจ – เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลการใช้งาน และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณ ต่อฝ่ายที่เข้าซื้อสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของเรา รวมถึงต่อทนายความและที่ปรึกษา หากเราโอนย้ายข้อมูลของคุณไปยังผู้ซื้อสินทรัพย์ เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อกำกับให้ผู้ซื้อใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  นอกจากนี้ หากมีผู้ฟ้องร้องหรือเราเป็นผู้ร้องขอให้ล้มละลายหรือปรับองค์กร ข้อมูลของคุณอาจจะถูกพิจารณาว่าเป็นสินทรัพย์ของบริษัทซึ่งอาจจะถูกขายหรือโอนย้ายไปยังบุคคลที่สามได้

กิจการในเครือ– เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลที่คุณให้ไว้ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อของคุณ คำถาม การสมัคร หรือการใช้เว็บไซต์ของเรา) ภายใน Koch Industries และกับกิจการในเครือ Koch เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาด การสรรหาบุคลากร และการรายงานภายใน  เราดำเนินการเช่นนี้เพื่อให้ธุรกิจของเรามีประสิทธิผลมากขึ้น และเพื่อให้เกิดความเข้าใจดีที่มากขึ้นเกี่ยวกับลูกค้าของเราในระหว่างสายธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัท 

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล ผู้ควบคุมกฎระเบียบ หน่วยงานของรัฐบาล หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ – เราอาจจะโอนย้ายและเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลที่สาม (1) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพันธะผูกพันทางกฎหมาย (2) เมื่อเรามีเจตนาบริสุทธิ์ที่จะเชื่อว่ากฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำ (3) ตามคำร้องขอของหน่วยงานรัฐบาลที่ดำเนินการสืบสวน (4) เพื่อตรวจยืนยันและบังคับใช้นโยบาย เงื่อนไขการใช้งาน และข้อตกลงอื่น ๆ ของเรา หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Koch Industries ลูกค้าของเรา หรือคนอื่น ๆ (5) เพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน (6) เมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยคือสิ่งจำเป็นหรือเหมาะสมในการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย หรือเกิดความสูญเสียทางการเงิน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสืบสวนกิจกรรมผิดกฎหมายที่ต้องสงสัยหรือเกิดขึ้นจริง หรือ (7) เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบุคคลที่สาม ผู้ใช้บริการของเรา หรือสาธารณชน

คู่ค้าทางการตลาด  ในบางกรณีนั้น เราอาจจะอนุญาตให้บริษัทโฆษณาเครือข่ายบางแห่งและสำนักพิมพ์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเว็บไซต์ของเรา  นอกจากนี้ คู่ค้าทางธุรกิจของเรายังสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราได้รวมเข้าไว้กับข้อมูล’ของคู่ค้าทางธุรกิจดังกล่าว เราอาจจะร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจของเราเพื่อร่วมกันส่งการสื่อสารสำหรับส่งเสริมการขายที่ปรับแต่งมาสำหรับคุณไปถึงคุณ โดยใช้ชุดข้อมูลผสมรวม  หากคุณไม่ประสงค์จะรับการสื่อสารร่วมเหล่านี้ คุณสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมได้โดยปฏิบัติตามวิธีการที่อยู่ในการสื่อสารดังกล่าวใด ๆ

ข้อมูลที่ไม่เป็นเรื่องส่วนตัว – เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลที่ไม่เป็นเรื่องส่วนตัวกับบุคคลที่สามได้ เช่น สถิติผู้ใช้โดยรวม ข้อมูลประชากรศาสตร์ และข้อมูลการใช้งาน

การแบ่งปันด้วยความยินยอมของคุณ – บริการของเราอาจจะมอบโอกาสให้คุณยอมรับข้อมูลข้อเสนอทางการตลาดจากบุคคลที่สาม หรือให้ความยินยอมต่อการแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สาม หากคุณยินยอมให้มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สาม ตามประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวและหลักปฏิบัติทางธุรกิจของบุคคลที่สามดังกล่าว

ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม – ในการดำเนินการตามคำร้องขอของคุณ ในการจัดหาคุณลักษณะ บริการ และสื่อวัสดุต่าง ๆ ให้คุณผ่านบริการ ในการตอบกลับคำถามของคุณ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ดังที่อธิบายไว้ในหัวข้อ “เราจะใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือข้อมูลการใช้งานกับบุคคลที่สามที่ดำเนินงานในนามของเรา (หรือในนามของคู่ค้าของเรา) เช่น บริษัทหรือบุคคลที่: โฮสต์หรือปฏิบัติการเว็บไซต์ของเรา วิเคราะห์ข้อมูล ให้บริการแก่ลูกค้า ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทางไปรษณีย์หรือทำรายการชำระเงิน โฆษณา สนับสนุนหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เข้าร่วมในหรือจัดการดูแลการส่งเสริมการขายของเรา กิจกรรมอี-คอมเมิร์ซ ให้ความช่วยเหลือด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย (เช่น สำหรับการคัดเลือกผู้ชนะ การมอบของรางวัล และตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เกี่ยวกับรายชื่อผู้ชนะ) หรือช่วยเหลือในส่วนงานด้านการจัดการความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย และการตรวจสอบ เราไม่ให้อนุญาตผู้ให้บริการเหล่านี้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ยกเว้นตามความจำเป็นในการให้บริการในนามของเรา หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

เนื่องจากเราประกอบกิจการในฐานะบริษัทสากล ผู้รับตามที่อ้างอิงถึงข้างต้น อาจจะอยู่นอกเขตอำนาจทางกฎหมายที่คุณอยู่ (หรือในสถานที่ที่เราให้บริการ) ดูหัวข้อ “การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ” ด้านล่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การตัดสินใจอัตโนมัติเกี่ยวกับคุณ 

เราอาจจะทำการตัดสินใจโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับคุณ โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

 • อาจจะมีการประมวลโดยอัตโนมัติเมื่อต้องประเมินใบสมัครงานจำนวนมาก สำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ เราจะขอให้คุณสร้างโพรไฟล์และตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับงานบางส่วน เพื่อประเมินทักษะของคุณและเปรียบเทียบกับข้อกำหนดของงานที่มีเผยแพร่ออกมา  อาจจะมีการใช้อัลกอริทึมพิจารณาว่าผู้สมัครรายใดจะได้ไปต่อในขั้นตอนถัดไปภายในกระบวนการคัดเลือก เราพิจารณาว่าข้อมูลและกระบวนการนี้มีความสำคัญ เนื่องจากจะช่วยให้เราสามารถเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมกับตำแหน่งว่างได้มากที่สุด  ผลการประเมินอาจจะส่งผลในแง่ของการตัดสินใจว่าคุณจะได้รับการเสนอหน้าที่ในตำแหน่งว่างที่คุณสมัครไว้หรือไม่ 

คุณสามารถติดต่อเราผ่านข้อมูลการติดต่อในหัวข้อ “วิธีการติดต่อเรา” ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ เพื่อร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ เพื่อคัดค้านการใช้ระบบการตัดสินใจโดยอัตโนมัติของเรา หรือร้องขอให้เราตรวจสอบการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ หากกฎหมายในท้องถิ่นกำหนดไว้ 

เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมา

บริการและคุณลักษณะทางเครือข่ายสังคมบางอย่างของเรา อาจจะอนุญาตให้คุณส่งเนื้อหาของคุณเองเพื่อการประกาศที่เป็นสาธารณะได้  ข้อมูลที่คุณประกาศในลักษณะนี้ จะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะและไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  เนื้อหาบางส่วนในเว็บไซต์ของเราและหน้าสื่อสังคมของเรา อาจจะอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ Koch Industries หรือบริษัทในเครือได้  ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ’เว็บไซต์  การประกาศ จดหมาย และการส่งอื่น ๆ จะถือเป็นทรัพย์สินของ Koch Industries และอาจถูกผลิตซ้ำได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงชื่อของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในลักษณะใดก็ตาม

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ     

เว็บไซต์และการสื่อสารของเราอาจจะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ รวมถึงไปยังเครือข่ายสังคมหรือคู่ค้าที่อาจจะใช้โลโก้ของเราเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการทำแบรนด์ร่วมกัน  ในกรณีที่บริการใดก็ตามที่ลิงก์ได้ไม่ได้เป็นการจัดหาโดย Koch Industries เราจะไม่รับผิดชอบต่อบริการ หรือต่อเนื้อหาใด ๆ ที่พบบนเว็บไซต์เหล่านี้  หากคุณมอบข้อมูลไว้บนบริการหรือเว็บไซต์บุคคลที่สาม หรือใช้บริการหรือเว็บไซต์บุคคลที่สาม คุณจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์เหล่านั้น  เราแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่คุณเข้าไปก่อนจะส่งข้อมูลส่วนบุคคล 

เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร    

เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความละเอียดอ่อนของข้อมูล เราจะใช้การปกป้องที่สมเหตุสมผลทั้งในด้านการบริหารจัดการ เทคนิค และ/หรือกายภาพ รวมถึงใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ให้สูญหาย ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือมีการเข้าถึง เปิดเผย แก้ไข หรือทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต  อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจรับประกันได้ถึงความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เนื่องจากการส่งข้อมูลหรือการจัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ได้ปลอดภัยโดยสมบูรณ์  หากมีรายงานถึงเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อข้อมูลของคุณ เราจะสืบสวนและปฏิบัติตามพันธะผูกพันด้านการรายงานที่จำเป็นทั้งหมด 

การโอนย้ายข้อมูลระหว่างประเทศ

Koch Industries คือองค์กรสากลที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา–และดำเนินกิจการในหลายประเทศ  เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกลุ่ม Koch Industries บริษัทในเครือ ผู้ให้บริการของเรา และบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่อาจจะอยู่นอกประเทศของคุณ  แม้ว่ากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลของประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ อาจจะแตกต่างจากกฎหมายในประเทศของคุณ เราจะใช้วิธีการปกป้องที่เหมาะสม (เช่น พันธะหน้าที่ในเชิงสัญญา) เพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการจัดการดูแลตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและเป็นไปตามกฎหมาย สำหรับการโอนย้ายข้อมูลนอกสหภาพยุโรป ข้อกำหนดจะรวมถึงข้อบัญญัติในสัญญามาตรฐานที่คณะกรรมาธิการยุโรปอนุมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการป้องกันที่เหมาะสมที่เรามีใช้ กรุณาติดต่อเราผ่านข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ในหัวข้อ“วิธีการติดต่อเรา”ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่คุณยังมีความสัมพันธ์กับเรา  เมื่อความสัมพันธ์ของเรากับคุณสิ้นสุดลง เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่เราจะสามารถ:

 • เก็บบันทึกรายการทางธุรกิจไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และ/หรือตรวจสอบ 
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลภายใต้กฎหมาย
 • แก้ต่างหรือยื่นคำฟ้องร้องทางกฎหมายที่มีอยู่หรืออาจจะเกิดขึ้นใด ๆ
 • จัดการข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับบริการ

เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็ต่อเมื่อสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์เหล่านี้แล้ว  หากมีข้อมูลใด ๆ ที่เราไม่สามารถลบออกจากระบบเราได้ทั้งหมด ด้วยเหตุผลทางเทคนิค เราจะนำมาตรการที่เหมาะสมมาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการประมวลหรือใช้ข้อมูลต่อไปอีก

การเปลี่ยนแปลงและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิบางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยจะเป็นไปตามกฎหมายในท้องถิ่น  สิทธิเหล่านี้จะรวมถึง:

 • การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • การแก้ไขข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ
 • การลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • การจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
 • การคัดค้านการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • การเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่เราเพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากมี 
 • การรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานได้และส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม (สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล) และ
 • การยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานที่มีอำนาจคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่น (หากมี)

เราแนะนำให้คุณติดต่อเราเพื่ออัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลส่วนฃของคุณ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือหากข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือไว้เกี่ยวกับคุณไม่ถูกต้อง  โปรดทราบว่าเราอาจจะขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณเพื่อตอบกลับคำร้องขอของคุณเพื่อตรวจยืนยันตัวตนของคุณและตอบกลับคำร้องขอของคุณ  หากคุณต้องการปรึกษาหรือใช้สิทธิ์ที่มีของคุณภายใต้ข้อจำกัดที่กฎหมายในท้องถิ่นกำหนดไว้ กรุณาติดต่อเราตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ในหัวข้อ “วิธีการติดต่อเรา” ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะตอบกลับคุณภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และภายในข้อจำกัดด้านเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

เด็ก

โดยปกติแล้ว บริการของเราไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 16 ปี  หากเราทราบอยู่แล้ว เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลใดก็ตามที่อายุต่ำกว่า 16 ปี หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง  หากคุณทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่อายุต่ำหว่า 16 ปีโดยปราศจากความยินยอมของผู้ปกครอง กรุณาแจ้งให้เราทราบ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการตามที่เหมาะสม

ผู้มีถิ่นพำนักในแคลิฟอร์เนีย

หากคุณเป็นผู้มีถิ่นพำนักในแคลิฟอร์เนียและได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เรา คุณสามารถร้องขอการละเว้นไม่ให้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรง รวมถึงการแบ่งปันกับบริษัทในเครือของเรา หากบริษัทเหล่านั้นเป็นนิติบุคคลที่แยกออกไป  กรุณาแจ้งความต้องการของคุณให้เราทราบ โดยการติดต่อเราผ่านข้อมูลการติดต่อในหัวข้อ “วิธีการติดต่อเรา” ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ข้อมูลอัปเดตในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา    

เราอาจจะแก้ไขหรืออัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ ๆ เราจะระบุไว้ที่ด้านบนสุดของนโยบายอยู่เสมอ เมื่อมีการอัปเดตล่าสุด  หากเราเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามจะเริ่มมีผลบังคับใช้โดยทันทีที่มีการประกาศ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่น  หากการเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลกระทบโดยพื้นฐานต่อลักษณะของการประมวล หรือส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณ เราจะทำการแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าในระยะเวลาเพียงพอ เพื่อให้คุณมีโอกาสใช้สิทธิ์ของคุณ  

วิธีการติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือหากคุณต้องการให้ลบหรืออัปเดตข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณหรือความต้องการของคุณ กรุณาส่งอีเมลถึงเราหรือส่งจดหมายไปยังข้อมูลบุคคลติดต่อที่เกี่ยวข้องด้านล่างที่ Koch Industries หรือบริษัทในเครือ:

Koch Industries, Inc.
Koch Chemical Technology Group LLC
Koch Supply & Trading, LLC
Compliance &Ethics Department (แผนกกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรม)
P.O. Box 2256
Wichita, KS 67201-2256, USA
อีเมล:kiicompeth@kochind.com
Flint Hills Resources, LLC
Compliance &Ethics Department (แผนกกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรม)
P.O. Box 2256
Wichita, KS 67201-2256, USA
อีเมล:  kiicompeth@kochind.com

 
INVISTA Equities, LLC
Compliance &Ethics Department (แผนกกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรม)
P.O. Box 2936
ถึง: Compliance & Ethics Office (แผนกกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรม)
Wichita KS, 67201-2936, USA
อีเมล:  invdatapri@invista.com
 
Georgia-Pacific LLC
Privacy Office
P.O. Box 105605
Atlanta, GA 30348, USA
อีเมล:  privacy@gapac.com


 
Guardian Industries Holdings, LLC
Compliance &Ethics Department (แผนกกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรม)
2300 Harmon Road
Auburn Hills, MI 48326, USA
อีเมล:  privacy@guardian.com

 
Molex, LLC
Compliance &Ethics Department (แผนกกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรม)
2222 Wellington Court
Lisle, IL 60532-1682
อีเมล:  privacy@molex.com

 
Koch Ag & Energy Solutions, LLC
Compliance &Ethics Department (แผนกกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรม)
P.O. Box 2985
Wichita, KS 67201-2985, USA
อีเมล: KFCommComp@kochind.com
 
Koch Minerals, LLC
Compliance &Ethics Department (แผนกกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรม)
P.O. Box 2256
Wichita, KS 67201-2256, USA
อีเมล:  kmcompliance@kochind.com
 
Koch Business Solutions, LP
Compliance &Ethics Department
Data Protection Officer
P.O. Box 2256
Wichita, KS 67201-2985, USA
อีเมล:   kiicompeth@kochind.com