Koch Industries, Inc.  Zásady ochrany osobných údajov

©Copyright 2018, Koch Industries, Inc.
Všetky práva vyhradené
Posledná aktualizácia: Apríl 2018

 

Spoločnosť Koch Industries, Inc. rešpektuje obavy jednotlivcov’ o ochranu ich osobných údajov.  Týmito globálnymi zásadami sa riadia postupy nakladania s osobnými údajmi v spoločnosti Koch Industries, Inc. a jej spriaznených spoločnostiach (Flint Hills Resources, LLC; INVISTA Equities, LLC; Georgia-Pacific LLC; Molex LLC; Guardian Industries Holdings, LLC; Koch Business Solutions, LP; Koch Supply & Trading, LLC; Koch Ag & Energy Solutions, LLC; Koch Chemical Technology Group LLC a Koch Minerals, LLC a ich dcérske spoločnosti) (označované spolu ďalej ako “Koch Industries”).  Tieto zásady ochrany osobných údajov boli vypracované na vysvetlenie našich postupov pri narábaní s osobnými údajmi, ktoré o vás zhromažďujeme na našich pracoviskách on-line, off-line prostredníctvom písomnej alebo verbálnej komunikácie s nami, mobilných aplikácií, prítomnosti na sociálnych sieťach alebo z iných zdrojov.  Zatiaľ čo v týchto Zásadách ochrany osobných údajov sa široko popisujú postupy uplatňované v spoločnosti Koch Industries na celom svete, právne predpisy platné v rôznych krajinách sa líšia a (Nastavenia vozidla) niektoré jurisdikcie môžu zaviesť obmedzenia na naše činnosti spracovania.  Naše skutočne používané postupy v týchto jurisdikciách môžu uplatňovať väčšie obmedzenia ako tie, ktoré sú opísané v týchto zásadách, aby sme tak mohli dodržiavať miestne požiadavky.

Na jednotlivé časti prejdete kliknutím na jedno z týchto prepojení:

 

Zhromažďované osobné informácie a ich používanie                    

Prostredníctvom našich webových sídiel alebo inými prostriedkami (napríklad e-mailom, faxom, poštou, telefónom, mobilnými aplikáciami, aplikáciami tretích strán, našou materskou spoločnosťou, dcérskych alebo pridružených spoločností, obchodných partnerov a iných tretích osôb, napríklad predajcov komerčných údajov a verejných databáz) môžeme zhromažďovať osobné údaje od jednotlivcov.  Ďalej sa uvádzajú hlavné spôsoby poskytovania informácií a typy informácií, ktoré môžete podávať, a spôsoby, ako môžeme tieto informácie použiť.  

Firemné upozornenia, bulletiny a iná korešpondencia – Aby ste mohli prijímať obchodné upozornenia, informačné bulletiny a inú korešpondenciu (vrátane e-mailov), môžete nám poskytnúť osobné údaje, napríklad vaše meno a kontaktné údaje.  Naším legitímnym obchodným záujmom je použiť poskytnuté informácie na posielanie korešpondencie a informácií, o ktoré ste požiadali, a na komunikáciu s vami o našich výrobkoch a službách. Ak nechcete, aby sme vám naďalej posielali firemné upozornenia, bulletiny alebo inú korešpondenciu, môžete sa kedykoľvek odhlásiť pomocou kontaktných údajov uvedených v časti “Ako sa s nami spojiť” týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Obchodné účely – Na našich webových sídlach a v mobilných aplikáciách sa môžete zaregistrovať použitím osobných údajov, aby ste získali prístup k informáciám o vašom obchodnom vzťahu alebo výrobkoch spoločnosti Koch Industries.  Tieto údaje používame na poskytovanie prístupu k informáciám o vašom obchodnom vzťahu s nami a na uľahčenie používania webových sídiel alebo mobilných aplikácií.  Môžete sa rozhodnúť, že poskytneme alebo získame vaše osobné údaje na obchodných výstavách alebo od našich distribútorov.  Našim oprávneným obchodným záujmom je použiť tieto informácie na spravovanie našich obchodných vzťahov a realizovanie marketingových a predajných aktivít.

Môžete sa rozhodnúť, že sa s nami spojíte cez služby sociálnych sietí (napr. Facebook alebo Twitter).  Keď sa k nám pripojíte cez sociálne siete, môžeme zhromažďovať osobné údaje, ktoré ste poskytli tejto službe, v súlade s platnými zmluvnými podmienkami služby a nastaveniami ochrany osobných údajov v príslušnej sociálnej sieti.  Môžeme sa tiež rozhodnúť doplniť informácie, ktoré ste nám poskytli, získaním dodatočných demografických údajov o vás od tretích osôb s cieľom zlepšiť komunikáciu s vami, poskytnúť nám lepší prehľad o vašich potrebách a zlepšiť našu činnosť tam, kde to umožňujú miestne právne predpisy.

Kariéra – O zamestnanie v spoločnosti Koch Industries sa prostredníctvom sídla Kariéra v spoločnosti Koch alebo podobných webových sídiel, sídiel tretích osôb, pracovných veľtrhov alebo priamo na obchodných miestach uchádzajú ľudia z celého sveta.  Informácie poskytnuté uchádzačmi o prácu pri tomto postupe často spravujú externí poskytovatelia služieb. Tieto informácie môžu byť uchovávané v Spojených štátoch amerických, prístupných pre náš globálny tím pre prijímanie zamestnancov. Môžu sa byť poskytnuté našim spriazneným subjektom na posúdenie vašej vhodnosti pre pozície v rámci našej spoločnosti.  Informácie podané uchádzačom o zamestnanie, ako je meno, kontaktné údaje a všetky ďalšie informácie v žiadosti, sa používajú na hodnotenie ich kvalifikácie na pracovné miesto a na kontaktovanie v súvislosti s možnými pracovnými príležitosťami. Používanie týchto informácií vo výberovom konaní a na komunikáciu s vami je naším legitímnym obchodným záujmom. Aby sme mohli posúdiť vašu žiadosť, bude potrebné poskytnúť nám tieto informácie.

Uchádzači o zamestnanie sa môžu rozhodnúť, že poskytnú citlivé osobné informácie, napríklad rodové informácie alebo etnický pôvod.  Poskytovanie týchto údajov nie je povinné a ak sa uchádzate o zamestnanie v spoločnosti Koch Industries, nemusia sa uvádzať.  Pri hodnotení kvalifikácie kandidátov na dané pracovné miesto sa na tieto informácie nebude prihliadať. 

Kontakt – Môžete sa na nás obracať s otázkami, žiadosťami alebo komentármi prostredníctvom cez prepojenie “Kontakt” na našich webových sídlach, sídlach spriaznených subjektov spoločnosti Koch alebo cez kontakty uvedené v časti “Ako sa s nami spojiť” týchto Zásad ochrany osobných údajov.  Ak to urobíte, môžeme vás požiadať o osobné údaje na overenie totožnosti alebo na interné sledovanie požiadavky, aby sme zaistili, že odpovieme na vaše otázky, požiadavky alebo pripomienky.  

Súťaže, lotérie, propagačné akcie a elektronické obchodovanie – Ak požiadate o kupón, pri súťažiach, alebo ak sa chcete zúčastniť na lotériách, propagačných akciách alebo aktivitách súvisiacich s elektronickým obchodom súvisiacich so spoločnosťou Koch Industries alebo našimi výrobkami alebo službami, môžeme zhromažďovať osobné údaje ako vaše meno, kontaktné údaje a platobné údaje.  Ak nám poskytnete informácie o inej osobe, musíte najprv získať príslušný súhlas tejto osoby pred poskytnutím týchto informácií, aby sme mohli tieto informácie použiť uvedeným spôsobom.  Naším legitímnym záujmom je používať vaše osobné údaje na komunikáciu s vami a na spracovanie vašich žiadostí a nákupov.  Zaviedli sme prísne ochranné mechanizmy spracovania osobných údajov na naše legitímne záujmy, zaisťujúce ochranu súkromia a zabezpečujúce, že naše legitímne záujmy nie sú v rozpore s vašimi záujmami alebo základnými právami a slobodami.

Zmluvné záväzky – Ak ste predajca alebo zhotoviteľ, môžeme vás požiadať o poskytnutie osobných údajov, napríklad mena, fotografie, kontaktných údajov alebo obchodných a finančných údajov na založenie a správu vášho účtu, na spracovanie platieb a dodržiavanie interných a zákonných požiadaviek (ktoré môžu v prípade potreby zahŕňať aj lekárske testy a požiadavky na monitorovanie).  Vaše údaje používame na tento účel, aby sme mohli dodržiavať naše zmluvné záväzky voči vám. 

Spätná väzba – Možno budete môcť odoslať spätnú väzbu na naše webové sídla.  Ak sa rozhodnete poskytnúť nám spätnú väzbu, môžeme vás požiadať o osobné informácie.  Prostredníctvom našich webových sídiel sa vás môžeme pýtať aj na vaše skúsenosti.  Našim legitímnym obchodným záujmom je používať vami poskytnuté informácie na vylepšenie našich webových sídiel, na hodnotenie kvality našich výrobkov alebo na komunikáciu s vami o výrobkoch a službách.  

Incidenty a obvinenia Keď nám poskytnete informácie o udalosti alebo obvinení, môžu sa zhromažďovať vaše podrobné osobné údaje vrátane mena, kontaktných údajov a môžu sa zhromaždiť aj všetky relevantné informácie o udalosti alebo obvinení.  Tieto podrobnosti používame na prešetrenie a dodržiavanie platných firemných alebo právnych požiadaviek. Tretím osobám môžeme preniesť a poskytnúť vaše údaje požadované v priebehu vyšetrovania alebo pri plnení každej zákonnej povinnosti súvisiacej s poskytnutými informáciami. 

Zabezpečenie informačných technológií      – Pri detekcii a obrane proti bezpečnostným hrozbám môžeme zhromažďovať osobné údaje v súlade s našimi legitímnymi obchodnými záujmami a našimi právnymi povinnosťami.  Na odhalenie a obranu proti hrozbám on-line (napr. útokom, vírusom, škodlivým softvérom, spamu, phishingu, škodlivým webovým obsahom) používame rôzne nástroje IT, na podporu kontinuity našich informačných systémov a aktív a na udržanie optimálneho výkonu našich IT systémov. Na zabezpečenie fyzickej bezpečnosti našich zariadení môžeme, ak to dovoľujú miestne právne predpisy, využívať systémy dohľadu alebo sledovanie polohy počas vášho pobytu v objektoch spoločnosti.

Ďalšie použitia informácií     – Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, môžeme použiť na interné všeobecné obchodné účely v súlade s našimi legitímnymi obchodnými záujmami.  Tieto účely zahŕňajú správu našich webových sídiel, analýzu údajov, predchádzanie podvodom a súlad s našimi právnymi povinnosťami, normami, zásadami a postupmi (t. j. kontrola náležitej starostlivosti a skríning sankcií, podľa konkrétnych okolností).  

Štipendiá, granty a ocenenia – Pri predkladaní žiadostí o štipendiá môžete poskytnúť osobné údaje, ako meno, kontaktné údaje, vzdelávacie údaje, údaje o zamestnaní, grantoch alebo oceneniach ponúkaných spoločnosťou Koch Industries.  Naším legitímnym záujmom je používať údaje poskytované pri výberovom konaní na komunikáciu s vami a zverejnenie zoznamu príjemcov.  Aby sme mohli posúdiť vašu žiadosť bude potrebné, aby ste nám poskytli požadované informácie.   

Váš výslovný súhlas na zhromažďovanie a používanie určitých typov osobných údajov si môžeme vyžiadať, ak to vyžaduje zákon (napríklad vo vzťahu k našim priamym marketingovým aktivitám alebo spracovávaniu citlivých osobných údajov).  Ak požiadame o váš súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať oznámením pomocou kontaktných údajov uvedených na konci týchto zásad ochrany osobných údajov.

Informácie, ktoré zhromažďujeme automatizovanými prostriedkami                  

Pri návšteve a interakcii s našimi webovými sídlami a aplikáciami môžeme zhromažďovať "ďalšie informácie”, ktoré inherentne neodhaľujú vašu totožnosť, aby sme zistili, ako najlepšie prispôsobiť naše webové sídla našim návštevníkom.  Ďalšie príklady a spôsoby zhromažďovania informácií našou spoločnosťou a externými poskytovateľov služieb: 

Súhrnné údaje – Súhrnné údaje o používateľoch osobne neidentifikujú vás ani žiadneho iného používateľa (môžeme napríklad agregovať informácie o používateľovi na výpočet percenta používateľov s určitou telefónnou predvoľbou).  So súhrnnými údajmi sa narába v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. 

Údaje o používaní aplikácií – Keď si prevezmete a používate aplikáciu, môžeme s našimi poskytovateľmi služieb sledovať a zhromažďovať údaje o používaní aplikácií, napríklad dátum a čas pripojenia aplikácie vo vašom zariadení s našimi službami, a prehľad informácií a súborov prevzatých do aplikácie podľa čísla vášho zariadenia.

Informácie o prehliadači a zariadení – Väčšina prehliadačov zhromažďuje určité informácie alebo sa zhromažďujú automaticky prostredníctvom zariadenia, napríklad typ počítača, názov a verzia operačného systému, výrobca a model zariadenia, typ a verzia prehliadača a názov a verzia služieb on-line (napríklad aplikácie), ktoré používate.  Tieto informácie používame na zabezpečenie správneho fungovania služieb on-line. 

Súbory cookie –  Súbory cookie sú informácie uložené priamo v používanom počítači alebo mobilnom zariadení.  Súbory cookie nám umožňujú zhromažďovať informácie, napríklad typ prehliadača, čas strávený on-line službami, navštívené sídla, odkazujúca adresa URL a ďalšie agregované údaje o návštevnosti webových sídiel.  Spolu s našimi poskytovateľmi služieb tieto informácie používame na bezpečnostné účely, na uľahčenie navigácie, efektívnejšie zobrazovanie informácií, zhromaždenie štatistických informácií a individuálne prispôsobenie našich on-line zdrojov.

Súbory cookie nám ďalej umožňujú vybrať si, ktoré z našich reklám alebo ponúk vás budú s najväčšou pravdepodobnosťou oslovovať a budú zobrazované službami on-line alebo na posielanie reklám a marketingových e-mailov.  Môžeme použiť aj súbory cookie alebo iné technológie na sledovanie odpovedí na naše inzeráty on-line a marketingové e-maily.  Reklamáciu podľa záujmov môžete odhlásiť pomocou súborov cookie nastavených účastníkmi NAI: http://optout.networkadvertising.org/#!/.  Zrušenie inzercie podľa záujmov neznamená, že už neuvidíte reklamu on-line. Znamená to, sa už nebudú zobrazovať reklamy spoločnosti alebo spoločností, od ktorých sa odhlásite, individuálne prispôsobených podľa vašich záujmov.

Ak si neželáte, aby sa cez súbory cookie zhromažďovali vaše údaje, väčšina prehliadačov má jednoduchý postup umožňujúci automaticky odmietnuť súbory cookie, alebo môžete zvoliť odmietnutie alebo akceptovanie prenosu určitého súboru cookie (alebo súborov cookie) z určitého sídla. Môžete si vybrať, spravovaním predvolieb sledovania, či chcete prijať súbory cookie zmenou nastavení v prehliadači alebo v závislosti od vašej jurisdikcie, ako sa uvádza v samostatne vytlačenom vyhlásení o súboroch cookie alebo zo správcu súborov cookie.  Ak však súbory cookie neakceptujete, môžu sa vyskytnúť určité nepríjemnosti pri používaní služieb on-line.  Pravdepodobne nedokážeme napríklad rozpoznať váš počítač a budete sa asi musieť prihlásiť pri každej návšteve. Možno ani nebudete od nás dostávať reklamu a iné ponuky, relevantné pre vaše záujmy a potreby.  V súčasnosti nereagujeme na signály prehliadača “Nesledovať”, okrem jurisdikcií, kde to požadujú právne predpisy.

Adresa IP – Adresa IP je číslo automaticky prideľované poskytovateľom internetových služieb (ISP) vami používanému počítaču.  Adresa IP sa môže identifikovať a automaticky zaznamenávať do súborov denníka servera pri každom prístupe používateľa k službám on-line spolu s časom návštevy a sídlami, ktoré boli navštívené. Zhromažďovanie adries IP je bežnou praxou a automaticky ho používajú mnohé webové sídla, aplikácie a ďalšie služby.  Adresy IP používame na účely ako je výpočet úrovní používania, diagnostika problémov so servermi a správa našich služieb on-line.  Z IP adresy môžeme zistiť aj vašu približnú polohu, aby sme pochopili, z akých častí sveta pochádzajú návštevníci našich webových sídiel.

Služby založené na fyzickej polohe a mobilnej polohe – Ak ste s tým súhlasili, môžeme zaznamenávať fyzické umiestnenie vášho zariadenia, napríklad pomocou satelitu, telefónnej základňovej stanice, signálov Wi-Fi alebo iných technológií.  Na individuálne prispôsobené služby a obsah závislý od polohy môžeme použiť aj fyzickú polohu vášho zariadenia.

Súhlasom s používaním technológií, ktoré nám umožnia zhromažďovať informácie o vašej polohe prostredníctvom Bluetooth alebo podobných funkcií mobilného zariadenia sa môžete sa prihlásiť na rozosielanie ponúk cez niektorú z našich aplikácií, ktoré ste si prevzali.  Túto informáciu budeme zhromažďovať, ak sa v aplikácii prihlásite (pri prvom prihlásení alebo neskôr) na rozosielanie ponúk a ak povolíte tieto funkcie na mobilnom zariadení. 

Pixlové značky alebo podobné technológie – V súvislosti s niektorými službami on-line sa môžu používať pixlové značky (známe aj ako webové majáky a prázdne súbory GIF) aj na sledovanie akcií používateľov služieb on-line (vrátane príjemcov e-mailov), meranie úspešnosti našich marketingových kampaní a zostavovanie štatistík využívania služieb on-line a podielu odpovedí.  Používame aj službu Google Analytics využívajúcu súbory cookie a podobné technológie na zhromažďovanie a analýzu informácií o používaní našich služieb a vykazovanie aktivít a trendov.  Tieto služby môžu zhromažďovať informácie o používaní iných webových sídiel, aplikácií a on-line zdrojov.  Na adrese www.google.com/policies/privacy/partners/ uvádzame prehľad praktických prístupov spoločnosti Google. Môžete sa tu tiež odhlásiť prevzatím doplnku prehliadača na zrušenie služby Google Analytics, dostupného na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Komu poskytujeme vaše údaje    

Okrem údajov, popísaných v týchto Zásadách ochrany osobných údajov vaše osobné údaje nepredávame ani inak nezverejňujeme.  Vaše informácie môžeme poskytovať v podobe v čase, keď ich poskytnete, a za nasledujúcich okolností: 

Obchodné prevody – Vaše osobné údaje, informácie o používaní a ďalšie informácie o vás môžeme poskytnúť subjektom nadobúdajúcim časť alebo všetok náš majetok, ako aj právnym zástupcom a konzultantom. Po prenesení vašich údajov nadobúdateľovi vynaložíme primerané úsilie, aby sme nadobúdateľovi poskytli pokyny na používanie vašich informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.  Rovnako aj v prípade, ak by bol podaný návrh na konkurzné konanie alebo reorganizáciu proti nám, alebo ak takýto návrh podáme my, vaše údaje môžu byť považovať za aktíva spoločnosti, ktorý môže byť predaný alebo prevedený na tretie osoby.

Spriaznené subjekty spoločnosti – Spoločnosť Koch Industries a spriaznené subjekty spoločnosti Koch môžu poskytovať vami poskytnuté informácie (napríklad informácie o vašich objednávkach, otázkach, prijímaní do zamestnania a používaní našich webových sídiel) na marketingové účely a na účely interného výkazníctva.  Robíme tak na zefektívnenie nášho podnikania a zlepšenie porozumenia našim zákazníkom vo všetkých zameraniach podnikania. 

Orgány činné v trestnom konaní, súdy, regulačné úrady, vládne úrady alebo iné tretie osoby – Naše informácie môžeme preniesť a poskytnúť tretím osobám (i) aby sme si splnili zákonnú povinnosť, (ii) v dobrej viere, ak to vyžadujú právne predpisy, (iii) na žiadosť vládnych úradov, ktoré vedú vyšetrovanie, (iv) na overenie dodržiavania alebo na uplatňovanie našich zásad, podmienok používania a iných dohôd, ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Koch Industries, našich zákazníkov či iných, (v) na reagovanie v naliehavom prípade, (vi) keď sa domnievame, že sprístupnenie je nevyhnutné alebo vhodné na zabránenie fyzickej ujme alebo finančnej strate, alebo v súvislosti s aktuálnym vyšetrovaním nezákonnej činnosti alebo podozrenia z nej, alebo (vii) aby sme inak chránili práva, majetok, bezpečnosť alebo na zabezpečenie tretích osôb, používateľov našich služieb alebo verejnosti.

Marketingoví partneri  V niektorých prípadoch môžeme povoliť niektorým sieťovým reklamným spoločnostiam a vydavateľom zhromažďovať osobné údaje na našich pracoviskách.  Naši obchodní partneri môžu takisto získať prístup k osobným údajom o vás, ktoré sme integrovali s údajmi obchodných partnerov. Môžeme spolupracovať s našimi obchodnými partnermi, aby sme spoločne posielali individuálne prispôsobenú propagačnú korešpondenciu pomocou kombinovaného súboru informácií.  Ak tieto kombinované súbory informácií nechcete dostávať, môžete sa odhlásiť podľa pokynov uvedených v každej takejto korešpondencii.

Neosobné údaje – Tretím osobám môžeme poskytovať neosobné údaje, ako sú súhrnné štatistiky používateľa, demografické údaje a údaje o používaní.

Poskytovanie s vaším súhlasom – Naše služby vám môžu umožniť prijať informácie alebo ponuky od tretích osôb alebo inak súhlasiť s poskytnutím vašich údajov tretím osobám. Ak súhlasíte s poskytnutím vašich osobných údajov, budú poskytnuté tretej osobe za podmienok vyhlásenia o ochrane osobných údajov a obchodným praktík tejto tretej osoby.

Externí poskytovatelia služieb – Aby sme mohli splniť vaše požiadavky, sprístupňovať rôzne funkcie, služby a materiály prostredníctvom služieb, odpovedať na vaše otázky a na iné účely opísané v časti “Ako používame vaše údaje” týchto zásad ochrany osobných údajov, môžeme poskytnúť vaše osobné informácie alebo informácie o používaní tretím osobám, konajúcim v našom mene (alebo v mene nášho partnera), napríklad spoločnostiam alebo jednotlivcom: hostiteľom alebo prevádzkovateľom našich sídiel, analyzujúcim údaje, poskytujúcim služby zákazníkom, zasielajúcim vzorky produkty výrobkov spravujúcim platby, inzerentom, sponzorom alebo iným tretím osobám podieľajúcim sa na alebo spravujúcim naše propagačné akcie, dodávateľom služieb elektronického obchodovania, na poskytovanie marketingovej alebo propagačnej podporu (napríklad pri výbere víťazov, poskytovaní výhry a na základe požiadaviek zákona, napríklad na zozname víťazov), alebo na pomoc pri riadení rizík, dodržiavaní právnych predpisov a pri audítorských funkciách. Títo poskytovatelia služieb nemajú naše oprávnenie na používanie alebo poskytovanie týchto informácií inak, ako je to potrebné na poskytovanie služieb v našom mene alebo na splnenie zákonných požiadaviek.

Keďže pôsobíme ako súčasť celosvetového podniku, vyššie uvedení príjemcovia sa môžu nachádzať mimo jurisdikcie, v ktorej sa nachádzate vy (alebo v ktorej poskytujeme služby). Ďalšie informácie nájdete dolu v časti “Medzinárodné prenosy osobných údajov”.

Automatické rozhodovanie o vás 

Na základe vašich osobných údajov môžeme prijímať automatizované rozhodnutia o vás za týchto okolností:

 • automatizované spracovanie môže byť použité pri hodnotení veľkého počtu žiadateľov o voľné pracovné miesta. Na tieto účely by sme od vás požadovali, aby ste si vytvorili profil a odpovedali na niektoré otázky súvisiace s prácou na posúdenie vašich zručností podľa zverejnených požiadaviek na pracovné miesto.  Potom sa môže použiť algoritmus na určenie, ktorí kandidáti prechádzajú do ďalšieho kroku v rámci výberového konania. Tieto údaje a postup považujeme za relevantný, pretože nám pomôže vybrať najvhodnejšieho žiadateľa pre naše voľné pracovné miesta.  Výsledok hodnotenia môže ovplyvniť, či vám bude ponúknuté prijatie na voľné pracovné miesto, o ktoré sa uchádzate. 

Môžete sa s nami spojiť pomocou kontaktných údajov v časti “Ako sa s nami spojiť” týchto Zásad ochrany osobných údajov zamestnancov, a vyžiadať si ďalšie informácie o automatizovanom rozhodovaní, namietať proti použitiu automatizovaného rozhodovania alebo požiadať o prehodnotenie nášho automatizovaného rozhodnutia, ak platné právne predpisy požadujú. 

Obsah generovaný používateľmi

Niektoré z našich služieb a funkcií sociálnych sietí vám môžu umožniť podávať vlastný obsah na verejnú publikáciu.  Informácie, ktoré takto uverejníte, sa stávajú verejnými informáciami a nepodliehajú týmto Zásadám ochrany osobných údajov.  Niektoré oblasti našich webových sídiel a naše sídla sociálnych médií môžu používateľom umožniť odosielať osobné údaje spoločnosti Koch Industries alebo jej spriazneným spoločnostiam.  Takéto informácie sa budú používať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov webových sídiel.  Príspevky, listy a iné podania sa stávajú vlastníctvom spoločnosti Koch Industries a môžu sa reprodukovať celé alebo čiastočne vrátane vášho mena na akýkoľvek účel a akýmkoľvek spôsobom.

Prepojenia na iné sídla    

Naše webové sídla a korešpondencia môžu uvádzať prepojenia na iné webové sídla vrátane sociálnych sietí alebo sídiel partnerov, kde sa môže používať náš logotyp na základe dohody o spoločnej propagácii značky.  V rozsahu, v akom spoločnosť Koch Industries neposkytuje žiadne prepojené služby, nie sme zodpovední za služby ani za žiaden obsah z týchto webových sídiel.  Ak zadáte informácie o službách alebo webových sídlach tretích osôb a použijete ich, platia pravidlá ochrany osobných údajov a podmienky používania týchto sídiel.  Odporúčame, aby ste si pred odoslaním osobných údajov prečítali zásady ochrany osobných údajov webových sídiel, ktoré navštívite. 

Ako chránime osobné údaje    

Primerane k citlivosti informácií dodržiavame administratívne, technické alebo fyzické ochranné mechanizmy a vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov pred stratou, zneužitím alebo neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou alebo zničením informácií, ktoré poskytnete.  Bezpečnosť vašich osobných údajov však nedokážeme zaručiť, pretože elektronický prenos alebo ukladanie údajov nie je úplne bezpečné.  Pri nahlásení incidentu ovplyvňujúceho vaše informácie prešetríme a dodržíme všetky povinné ohlasovacie povinnosti. 

Medzinárodné prenosy osobných údajov

Spoločnosť Koch Industries je globálna organizácia so sídlom v Spojených štátoch amerických – a podniká v rade krajín.  Vaše osobné údaje môžeme zdieľať medzi spoločnosťou Koch Industries, jej spriaznenými spoločnosťami, poskytovateľmi služieb a inými tretími osobami z iných ako vašej krajiny.  Hoci sa právne predpisy o ochrane údajov týchto rôznych krajín môžu líšiť od právnych predpisov vašej krajiny, zaviedli sme primerané ochranné mechanizmy (napríklad zmluvné záväzky) zaisťujúce, že s vašimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov a zákona. Ide o štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou na účely prenosov údajov mimo Európskej únie. Ďalšie informácie o vhodných ochranných opatreniach získate od nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti “Ako sa s nami spojiť” týchto Zásad ochrany osobných údajov. 

Ako dlho sa osobné údaje uchovávajú

Vaše osobné údaje budeme uchovávať dovtedy, kým budeme bude existovať náš vzájomný vzťah.  Po skončení nášho vzťahu budeme vaše osobné údaje uchovávať ešte po určitý čas, čo nám umožní:

 • vedenie obchodných záznamov na účely analýzy a/alebo auditu, 
 • dodržiavať požiadavky na uchovávanie záznamov podľa právnych predpisov,
 • obhajovať alebo priniesť akékoľvek existujúce alebo potenciálne právne nároky,
 • riešiť akékoľvek sťažnosti týkajúce sa služieb.

Ak už na tieto účely nie sú potrebné, vaše osobné údaje odstránime.  Ak sa informácie nedajú úplne odstrániť z našich systémov z technických dôvodov, prijmeme vhodné opatrenia zabraňujúce ďalšiemu spracovaniu alebo používaniu týchto údajov.

Zmena vašich osobných údajov a prístup k nim

Vo vzťahu k vašim osobným údajom môžete mať práva vyplývajúce z miestnych právnych predpisov.  Patria sem práva na:

 • prístup k vašim osobným údajom,
 • opravu našich informácií o vás,
 • vymazanie vašich osobných údajov,
 • obmedzenie nášho používania vašich osobných údajov, 
 • namietanie proti používaniu vašich osobných údajov,
 • podľa konkrétnych okolností odvolať svoj súhlas s používaním vašich osobných údajov, 
 • dostať svoje osobné údaje v použiteľnom elektronickom formáte a preniesť ich tretej osobe (právo na prenosnosť údajov), a
 • predložiť sťažnosť príslušnému miestnemu úradu na ochranu údajov (podľa konkrétnych okolností).

Rozhodne vám odporúčame spojiť sa s nami a v prípade zmeny alebo nepresnosti aktualizovať alebo opraviť vaše údaje, ktoré o vás máme.  Upozorňujeme, že pravdepodobne budeme od vás požadovať ďalšie informácie na overenie vašej totožnosti a reagovanie na vaše žiadosti.  Ak by ste sa chceli porozprávať alebo uplatniť si svoje práva s prihliadnutím na obmedzenia podľa miestnych právnych predpisov, spojte sa s nami prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti “Ako sa s nami spojiť” týchto Zásad ochrany osobných údajov. Odpovieme vám v primeranom čase a v rámci časových limitov stanovených platnými právnymi predpismi.

Deti

Naše služby nie sú vo všeobecnosti určené pre deti do 16 rokov.  Nezbierame vedome a bez súhlasu rodiča osobné údaje od nikoho vo veku do 16 rokov.  Ak sa dozviete, že sme získali osobné údaje od dieťaťa do 16 rokov bez súhlasu rodiča, oznámte nám to, aby sme mohli prijať príslušné opatrenia.

Osoby s trvalým pobytom v Kalifornii

Ak máte trvalý pobyt v Kalifornii a poskytli ste nám vaše svoje údaje, môžete nás požiadať, aby sme vaše osobné údaje neposkytovali na účely priameho marketingu tretím osobám, ani našim spriazneným spoločnostiam, ak sú to samostatné právnické osoby.  Oznámte nám svoje preferencie tak, že sa na nás obrátite prostredníctvom kontaktných údajov v časti “Ako sa s nami spojiť” týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Aktualizácie našich zásad ochrany osobných údajov    

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme priebežne meniť alebo aktualizovať. V hornej časti zásad vždy uvedieme dátum ich ostatnej aktualizácie.  Pri podstatnej zmene týchto Zásad ochrany osobných údajov, budeme vás o zmenách informovať. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť zverejnením, pokiaľ nie je uvedené inak.  Ak by zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov mali podstatný vplyv na povahu spracovania alebo vás osobne, budeme vás v dostatočnom predstihu informovať, aby ste mali možnosť uplatniť si svoje práva.  

Ako sa s nami spojiť

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre k týmto Zásadám ochrany osobných údajov alebo ak chcete, aby sme odstránili alebo aktualizovali naše informácie o vás, alebo nám oznámiť svoje preferencie, pošlite nám e-mail alebo napíšte na príslušnú kontaktnú adresu spoločnosti Koch Industries alebo jej spriaznených subjektov.

Koch Industries, Inc.
Koch Chemical Technology Group LLC
Koch Supply & Trading, LLC
Oddelenie dodržiavania predpisov a etiky
P.O. Box 2256
Wichita, KS 67201-2256, USA
E-mail: kiicompeth@kochind.com
Flint Hills Resources, LLC
Oddelenie dodržiavania predpisov a etiky
P.O. Box 2256
Wichita, KS 67201-2256, USA
E-mail:  kiicompeth@kochind.com

 
INVISTA Equities, LLC
Oddelenie dodržiavania predpisov a etiky
P.O. Box 2936
Do rúk: Referát dodržiavania & predpisov a etiky
Wichita KS, 67201-2936, USA
E-mail:  invdatapri@invista.com

 
Georgia-Pacific LLC
Referát ochrany súkromia
P.O. Box 105605
Atlanta, GA 30348, USA
Email:  privacy@gapac.com


 
Guardian Industries Holdings, LLC
Oddelenie dodržiavania predpisov a etiky
2300 Harmon Road
Auburn Hills, MI 48326, USA
E-mail:  privacy@guardian.com

 
Molex, LLC
Oddelenie dodržiavania predpisov a etiky
2222 Wellington Court
Lisle, IL 60532-1682
E-mail:  privacy@molex.com

 
Koch Ag & Energy Solutions, LLC
Oddelenie dodržiavania predpisov a etiky
P.O. Box 2985
Wichita, KS 67201-2985, USA
E-mail: KFCommComp@kochind.com
 
Koch Minerals, LLC
Oddelenie dodržiavania predpisov a etiky
P.O. Box 2256
Wichita, KS 67201-2256, USA
E-mail:  kmcompliance@kochind.com
 
Koch Business Solutions, LP
Oddelenie dodržiavania predpisov a etiky
Zodpovedná osoba
P.O. Box 2256
Wichita, KS 67201-2985, USA
E-mail:  kiicompeth@kochind.com