Koch Industries, Inc.  Zásady ochrany osobných údajov

©Autorské práva 2018, Koch Industries, Inc.
Všetky práva vyhradené
Posledná aktualizácia:  apríl 2020

Spoločnosť Koch Industries, Inc. rešpektuje obavy jednotlivcov’ o ochranu ich osobných údajov.  Tieto globálne zásady sa vzťahujú na postupy nakladania s osobnými údajmi v spoločnosti Koch Industries, Inc., v jej spriaznených spoločnostiach (napr. Flint Hills Resources, LLC; INVISTA Equities, LLC; Georgia-Pacific LLC; Molex, LLC; Guardian Industries Holdings, LLC; Koch Business Solutions, LP; Koch Minerals & Trading, LLC; Koch Ag & Energy Solutions, LLC; a Koch Engineered Solutions, LLC) a v ich dcérskych spoločnostiach (spoločne ďalej len „Koch Industries“).  Tieto zásady ochrany osobných údajov boli vypracované s cieľom vysvetliť naše postupy pri narábaní s osobnými údajmi, ktoré o vás zhromažďujeme na našich internetových sídlach, off-line prostredníctvom písomnej alebo verbálnej komunikácie, mobilných aplikácií (ďalej len „aplikácie“), prítomnosti na sociálnych sieťach alebo z iných zdrojov.  Zatiaľ čo tieto zásady ochrany osobných údajov široko popisujú postupy uplatňované v spoločnosti Koch Industries na celom svete, právne predpisy platné v rôznych krajinách sa líšia a niektoré jurisdikcie môžu zaviesť obmedzenia na naše činnosti spracovania údajov.  Naše skutočne používané postupy v týchto jurisdikciách môžu uplatňovať väčšie obmedzenia ako tie, ktoré sú opísané v týchto zásadách, aby sme tak mohli dodržiavať miestne požiadavky. Tieto zásady ochrany osobných údajov nie sú zmluvou a nezakladajú žiadne zmluvné práva ani povinnosti. 
 
Odporúčame, aby ste si prečítali celý tento dokument o zásadách ochrany osobných údajov, aby ste boli plne informovaní.  Ak však chcete získať prístup iba k určitej časti týchto zásad ochrany osobných údajov, kliknutím na jeden z odkazov nižšie prejdete na konkrétnu časť: 

Zhromažďované osobné údaje a ich používanie

Osobné údaje jednotlivcov môžeme zhromažďovať prostredníctvom našich webových sídiel alebo iných prostriedkov (napríklad e-mailov, faxu, pošty, telefónu, mobilných aplikácií, aplikácií tretích osôb, našej materskej spoločnosti, dcérskych alebo spriaznených spoločností, obchodných partnerov a iných tretích osôb, napríklad predajcov komerčných údajov a verejných databáz).  Nižšie uvádzame hlavné spôsoby poskytovania informácií a typy informácií, ktoré môžete podávať, ako aj spôsoby, ako môžeme tieto informácie použiť. 

Firemné upozornenia, bulletiny a iná korešpondencia – Aby ste mohli prijímať obchodné upozornenia, informačné bulletiny a inú korešpondenciu (vrátane e-mailov), môžete nám poskytnúť osobné údaje, napríklad vaše meno a kontaktné údaje.  Naším legitímnym obchodným záujmom je použiť poskytnuté informácie na posielanie korešpondencie a informácií, o ktoré ste požiadali, a na posielanie informácií o našich výrobkoch a službách. Ak nechcete, aby sme vám naďalej posielali firemné upozornenia, bulletiny alebo inú korešpondenciu, môžete sa kedykoľvek odhlásiť pomocou kontaktných údajov uvedených v časti „Ako sa s nami spojiť“ týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Obchodné účely – Na našich webových sídlach a v mobilných aplikáciách sa môžete zaregistrovať použitím osobných údajov, aby ste získali prístup k informáciám o vašom obchodnom vzťahu alebo výrobkoch spoločnosti Koch Industries.  Tieto údaje používame na poskytovanie prístupu k informáciám o vašom obchodnom vzťahu s našou spoločnosťou a na uľahčenie používania webových sídiel alebo mobilných aplikácií.  Môžete sa rozhodnúť, že poskytnete alebo my získame vaše osobné údaje na obchodných výstavách alebo od našich distribútorov.  Našim oprávneným obchodným záujmom je použiť tieto informácie na spravovanie našich obchodných vzťahov a realizovanie marketingových a predajných aktivít.

Môžete sa rozhodnúť, že sa s nami spojíte prostredníctvom služieb sociálnych sietí (napr. Facebook alebo Twitter).  Keď sa k nám pripojíte cez sociálne siete, môžeme zhromažďovať osobné údaje, ktoré ste poskytli tejto službe, v súlade s platnými zmluvnými podmienkami služby a nastaveniami ochrany osobných údajov v príslušnej sociálnej sieti.  Môžeme sa tiež rozhodnúť doplniť informácie, ktoré ste nám poskytli, získaním vašich dodatočných demografických údajov od tretích osôb s cieľom zlepšiť našu spoločnú komunikáciu, poskytnúť nám lepší prehľad o vašich potrebách a zlepšiť našu činnosť tam, kde to umožňujú miestne právne predpisy.

Kariéra – O zamestnanie v spoločnosti Koch Industries sa prostredníctvom sídla Kariéra v spoločnosti Koch alebo podobných webových sídiel, sídiel tretích osôb, pracovných veľtrhov alebo priamo na obchodných miestach uchádzajú ľudia z celého sveta.  Informácie poskytnuté uchádzačmi o prácu pri tomto postupe často spravujú externí poskytovatelia služieb. Tieto informácie sa môžu uchovávať v Spojených štátoch amerických a môžu byť prístupné pre náš globálny náborový tím. Informácie môžu byť zdieľané s našimi spriaznenými spoločnosťami na posúdenie vašej vhodnosti na pracovné miesta v našej spoločnosti.  Informácie podané uchádzačom o zamestnanie, ako je meno, kontaktné údaje a všetky ďalšie informácie uvedené v žiadosti, sa používajú na hodnotenie ich kvalifikácie na pracovné miesto a na kontaktovanie ohľadne možných pracovných príležitostí. Používanie týchto informácií vo výberovom konaní a na komunikáciu s vami je naším legitímnym obchodným záujmom. Aby sme mohli posúdiť vašu žiadosť, budete nám musieť tieto informácie poskytnúť.

Uchádzači o zamestnanie sa môžu rozhodnúť poskytnúť citlivé osobné údaje, ako je rasa, pohlavie, zdravotné postihnutie alebo etnické pozadie, aby spoločnosť mohla splniť určité povinnosti týkajúce sa vedenia záznamov a podávania správ (najmä v USA).  Pri hodnotení kvalifikácie kandidátov na dané pracovné miesto sa na tieto informácie nebude prihliadať.

Kontakt – Ak sa na nás obrátite s otázkami, požiadavkami alebo pripomienkami prostredníctvom odkazu „Kontaktujte nás“ na našom webovom sídle, podobným spôsobom na webových sídlach spriaznených subjektov spoločnosti Koch alebo prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Ako sa s nami spojiť“ týchto zásad ochrany osobných údajov, môžeme vaše osobné údaje spracovať, aby sme mohli overiť vašu totožnosť alebo interne sledovať vašu požiadavku, čím zabezpečíme reakciu na vaše otázky, požiadavky alebo pripomienky. 

Súťaže, lotérie, propagačné akcie a elektronické obchodovanie – Ak požiadate o kupón, pri súťažiach, alebo ak sa chcete zúčastniť na lotériách, propagačných akciách alebo aktivitách súvisiacich s elektronickým obchodom súvisiacich so spoločnosťou Koch Industries alebo našimi výrobkami alebo službami, môžeme zhromažďovať osobné údaje ako vaše meno, kontaktné údaje a platobné údaje.  Ak nám poskytnete informácie o inej osobe, musíte najprv získať príslušný súhlas tejto osoby pred poskytnutím týchto informácií, aby sme mohli tieto informácie použiť uvedeným spôsobom.  Naším legitímnym záujmom je používať vaše osobné údaje na komunikáciu s vami a na spracovanie vašich žiadostí a nákupov.  Zaviedli sme prísne ochranné mechanizmy spracovania osobných údajov na naše legitímne záujmy, zaisťujúce ochranu súkromia a zabezpečujúce, že naše legitímne záujmy nie sú v rozpore s vašimi záujmami ani základnými právami a slobodami.

Zmluvné záväzky – Ak ste predajca alebo zhotoviteľ, môžeme vás požiadať o poskytnutie osobných údajov, napríklad mena, fotografie, kontaktných údajov alebo obchodných a finančných údajov na založenie a správu vášho účtu, na spracovanie platieb a dodržiavanie interných a zákonných požiadaviek (ktoré môžu v prípade potreby zahŕňať aj lekárske testy a požiadavky na monitorovanie).  Vaše údaje používame na tento účel, aby sme dodržali naše zmluvné záväzky voči vám.

Spätná väzba – Možno budete môcť odoslať spätnú väzbu na naše webové sídla.  Ak sa rozhodnete poskytnúť nám spätnú väzbu, môžeme vás požiadať o osobné údaje.  Prostredníctvom našich webových sídiel sa vás môžeme spýtať aj na vaše skúsenosti.  Našim legitímnym obchodným záujmom je používať vami poskytnuté informácie na vylepšenie našich webových sídiel, na hodnotenie kvality našich výrobkov alebo na komunikáciu s vami o výrobkoch a službách. 

Incidenty a obvinenia – Keď nám poskytnete informácie o udalosti alebo obvinení, môžu sa zhromažďovať vaše podrobné osobné údaje vrátane mena, kontaktných údajov a môžu sa zhromaždiť aj všetky relevantné informácie o udalosti alebo obvinení.  Tieto podrobnosti používame na prešetrenie a dodržiavanie platných firemných alebo právnych požiadaviek. Tretím osobám môžeme preniesť a poskytnúť vaše údaje požadované v priebehu vyšetrovania alebo pri plnení každej zákonnej povinnosti súvisiacej s poskytnutými informáciami.

Informačné technológie alebo fyzická bezpečnosť – Pri detekcii a obrane proti bezpečnostným hrozbám môžeme zhromažďovať osobné údaje v súlade s našimi legitímnymi obchodnými záujmami a našimi právnymi povinnosťami.  Na odhalenie a obranu proti internetovým bezpečnostným hrozbám (napr. útokom, vírusom, škodlivým softvérom, spamu, phishingu, škodlivým webovým obsahom) používame rôzne nástroje IT, aby sme mohli podporiť kontinuitu našich informačných systémov a aktív a udržať optimálny výkon našich IT systémov. Rovnako na zabezpečenie fyzickej bezpečnosti našich zariadení môžeme, ak to dovoľujú miestne právne predpisy, zdokumentovať vašu prítomnosť alebo overiť vašu totožnosť, využívať systémy dohľadu alebo sledovania polohy počas vášho pobytu v objektoch spoločnosti.

Ďalšie použitia informácií – Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, môžeme použiť na interné všeobecné obchodné účely v súlade s našimi legitímnymi obchodnými záujmami.  Tieto účely zahŕňajú správu našich webových sídiel, analýzu údajov, predchádzanie podvodom a dodržiavanie našich právnych povinností, noriem, zásad a postupov (t. j. kontrola náležitej starostlivosti a skríning sankcií, vždy podľa konkrétnych okolností). 

Štipendiá, granty a ocenenia – Pri predkladaní žiadostí o štipendiá môžete poskytnúť osobné údaje, ako meno, kontaktné údaje, vzdelávacie údaje, údaje o zamestnaní, grantoch alebo oceneniach ponúkaných spoločnosťou Koch Industries.  Naším legitímnym záujmom je používať údaje poskytované pri výberovom konaní na komunikáciu s vami a zverejnenie zoznamu príjemcov.  Na posúdenie vašej žiadosti budeme od vás potrebovať požadované informácie.   

Váš výslovný súhlas na zhromažďovanie a používanie určitých typov osobných údajov si môžeme vyžiadať, ak to vyžaduje zákon (napríklad vo vzťahu k našim priamym marketingovým aktivitám alebo spracovávaniu citlivých osobných údajov).  Ak požiadame o váš súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať oznámením pomocou kontaktných údajov uvedených na konci týchto zásad ochrany osobných údajov. 

Informácie, ktoré zhromažďujeme automatizovanými prostriedkami

Pri návšteve a interakcii s našimi webovými sídlami a aplikáciami môžeme zhromažďovať ďalšie informácie, ktoré inherentne neodhaľujú vašu totožnosť, aby sme zistili, ako najlepšie prispôsobiť naše webové sídla našim návštevníkom.  Ďalšie príklady a spôsoby zhromažďovania ďalších informácií našou spoločnosťou a externými poskytovateľmi služieb:

Súhrnné údaje – Súhrnné údaje o používateľoch osobne neidentifikujú vás ani žiadneho iného používateľa (môžeme napríklad agregovať informácie o používateľovi na výpočet percenta používateľov s určitou telefónnou predvoľbou). So súhrnnými údajmi sa narába v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Údaje o používaní aplikácií – Keď si prevezmete a používate aplikáciu, môžeme s našimi poskytovateľmi služieb sledovať a zhromažďovať údaje o používaní aplikácií, napríklad dátum a čas pripojenia aplikácie vo vašom zariadení s našimi službami, a prehľad informácií a súborov prevzatých do aplikácie podľa čísla vášho zariadenia.

Informácie o prehliadači a zariadení – Väčšina prehliadačov zhromažďuje určité informácie alebo sa zhromažďujú automaticky prostredníctvom zariadenia, napríklad typ počítača, názov a verzia operačného systému, výrobca a model zariadenia, typ a verzia prehliadača a názov a verzia služieb on-line (napríklad aplikácie), ktoré používate.  Tieto informácie používame na zabezpečenie správneho fungovania internetových služieb.

Súbory cookie – Súbory cookie sú informácie uložené priamo v používanom počítači alebo mobilnom zariadení.  Súbory cookie nám umožňujú zhromažďovať informácie, napríklad typ prehliadača, čas venovaný internetovým službám, navštívené sídla, odkazujúca adresa URL a ďalšie agregované údaje o návštevnosti webových sídiel.  Spolu s našimi poskytovateľmi služieb tieto informácie používame na bezpečnostné účely, na uľahčenie navigácie, efektívnejšie zobrazovanie informácií, zhromaždenie štatistických informácií a individuálne prispôsobenie našich internetových zdrojov.

Súbory cookie nám ďalej umožňujú vybrať si, ktoré z našich reklám alebo ponúk vás budú s najväčšou pravdepodobnosťou oslovovať a ktoré sa budú zobrazovať v rámci internetových služieb, alebo na posielanie reklám a marketingových e-mailov.  Súbory cookie alebo iné technológie môžeme použiť aj na sledovanie odpovedí na naše internetové inzeráty a marketingové e-maily.  Zobrazovanie inzercie podľa záujmov môžete zrušiť pomocou súborov cookie nastavených účastníkmi NAI: http://optout.networkadvertising.org/#!/.  Zrušenie inzercie podľa záujmov neznamená, že už neuvidíte internetovú reklamu. Znamená to, že spoločnosť alebo spoločnosti, z ktorých sa odhlásite, už nebudú zobrazovať reklamy prispôsobené vašim záujmom.

Väčšina prehliadačov má jednoduchý postup umožňujúci automaticky odmietnuť súbory cookie, ak si neželáte zhromažďovanie vašich údajov zo súborov cookie. Na určitých sídlach si môžete zvoliť aj odmietnutie či akceptovanie prenosu určitého súboru cookie (alebo súborov cookie). Spravovaním predvolieb sledovania si môžete vybrať, či chcete prijať súbory cookie zmenou nastavení v prehliadači alebo v závislosti od vašej jurisdikcie, ako sa uvádza v samostatne vytlačenom vyhlásení o súboroch cookie, alebo prostredníctvom zverejneného správcu súborov cookie.  Ak však súbory cookie neakceptujete, môžu sa vyskytnúť určité nepríjemnosti pri používaní internetových služieb.  Napríklad nebudeme vedieť rozpoznať váš počítač a budete sa musieť prihlásiť pri každej návšteve. Možno ani nebudete od nás dostávať reklamu a iné ponuky, relevantné pre vaše záujmy a potreby.  V súčasnosti nereagujeme na signály prehliadača „Nesledovať“, okrem jurisdikcií, kde to požadujú právne predpisy.

Adresa IP – Adresa IP je číslo automaticky prideľované poskytovateľom internetových služieb (ISP) vami používanému počítaču.  Adresa IP sa môže identifikovať a automaticky zaznamenávať do súborov denníka servera pri každom prístupe používateľa k internetovým službám spolu s časom návštevy a sídlami, ktoré navštívil. Zhromažďovanie adries IP je bežnou praxou a automaticky ho používajú mnohé webové sídla, aplikácie a ďalšie služby.  Adresy IP používame na účely ako je výpočet úrovní používania, diagnostika problémov so servermi a správa našich internetových služieb.  Z IP adresy môžeme zistiť aj vašu približnú polohu, aby sme pochopili, z akých častí sveta pochádzajú návštevníci našich webových sídiel.

Geolokačné služby – Ak ste s tým súhlasili, môžeme zhromažďovať geolokačné údaje (fyzická poloha vášho zariadenia), napríklad pomocou satelitu, telefónnej základňovej stanice, signálov Wi-Fi alebo iných technológií. Fyzickú polohu vášho zariadenia môžeme použiť na poskytovanie služieb a obsahu založeného na polohe.

Niektoré z našich aplikácií vám napríklad umožňujú zaregistrovať sa na prijímanie ponúk založených na polohe tým, že budete súhlasiť s používaním technológií, ktoré nám umožňujú zhromažďovať informácie o vašej polohe prostredníctvom mobilného zariadenia.  Túto informáciu budeme zhromažďovať, ak sa prostredníctvom aplikácie (pri prvom prihlásení alebo neskôr) prihlásite na prijímanie ponúk a ak povolíte tieto funkcie na mobilnom zariadení.  Okrem toho, ak si stiahnete jednu z našich obchodných aplikácií na použitie pri vykonávaní profesijných činností, môžeme zhromažďovať geolokáciu vášho mobilného zariadenia (ak súhlasíte so zhromažďovaním týchto údajov), aby sme poskytli informácie v prospech vás a ďalších používateľov.  Ak ste napríklad vodičom automobilového dopravcu a stiahnete si jednu z našich obchodných aplikácií určených pre logistiku automobilového dopravcu, môžeme zhromaždiť geolokáciu vášho mobilného zariadenia (ak súhlasíte), aby sme mohli sledovať stav zásielok a poskytovať ďalšie logistické služby pre zákazníkov, špeditérov alebo dopravcov.  

Pixlové značky alebo podobné technológie – V súvislosti s niektorými službami on-line sa môžu používať pixlové značky (známe aj ako webové majáky a prázdne súbory GIF) aj na sledovanie akcií používateľov služieb on-line (vrátane príjemcov e-mailov), meranie úspešnosti našich marketingových kampaní a zostavovanie štatistík využívania služieb on-line a podielu odpovedí.  Používame aj služby Google Analytics a Facebook Pixels, ktoré využívajú súbory cookie a podobné technológie na zhromažďovanie a analýzu informácií o používaní našich služieb a vykazovanie aktivít a trendov.  Tieto služby môžu zhromažďovať informácie o používaní iných webových sídiel, aplikácií a iných internetových zdrojov.  Na adrese www.google.com/policies/privacy/partners/ uvádzame prehľad praktických prístupov spoločnosti Google. Môžete sa tu tiež odhlásiť prevzatím doplnku prehliadača na zrušenie služby Google Analytics, dostupného na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. O zásadách spoločnosti Facebook sa dozviete viac na adrese  https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences. Zrušiť odber môžete  na sídle  http://www.aboutads.info/choiceshttp://www.youronlinechoices.eu/.

Komu poskytujeme vaše údaje

Vaše osobné údaje nepredávame.  Vaše údaje môžeme zdieľať tak, ako sú zverejnené v čase, keď ich poskytnete, alebo za nasledujúcich okolností:

Obchodné prevody – Vaše osobné údaje, informácie o používaní a ďalšie informácie o vás môžeme poskytnúť subjektom nadobúdajúcim časť alebo všetok náš majetok, ako aj právnym zástupcom a konzultantom. Po prenesení vašich údajov nadobúdateľovi vynaložíme primerané úsilie, aby sme nadobúdateľovi poskytli pokyny na používanie vašich informácií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.  Rovnako aj v prípade, ak by bol podaný návrh na konkurzné konanie alebo reorganizáciu proti nám, alebo ak takýto návrh podáme my, vaše údaje sa môžu považovať za aktíva spoločnosti, ktorý môže byť predaný alebo prevedený na tretie osoby.

Spriaznené subjekty spoločnosti – Spoločnosť Koch Industries a spriaznené subjekty spoločnosti Koch si môžu vymieňať vami poskytnuté informácie (napríklad informácie o vašich objednávkach, otázkach, prijímaní do zamestnania a používaní našich webových sídiel)na účely popísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.   Robíme tak na zefektívnenie nášho podnikania a zlepšenie porozumenia našim zákazníkom vo všetkých zameraniach podnikania.

Orgány činné v trestnom konaní, súdy, regulačné úrady, vládne úrady alebo iné tretie osoby – Naše informácie môžeme preniesť a poskytnúť tretím osobám (i) aby sme si splnili zákonnú povinnosť, (ii) v dobrej viere, ak to vyžadujú právne predpisy, (iii) na žiadosť vládnych úradov, ktoré vedú vyšetrovanie, (iv) na overenie dodržiavania alebo na uplatňovanie našich zásad, podmienok používania a iných dohôd, ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Koch Industries, našich zákazníkov či iných, (v) na reagovanie v naliehavom prípade, (vi) keď sa domnievame, že sprístupnenie je nevyhnutné alebo vhodné na zabránenie fyzickej ujme alebo finančnej strate, alebo v súvislosti s aktuálnym vyšetrovaním nezákonnej činnosti alebo podozrenia z nej, alebo (vii) aby sme inak chránili práva, majetok, bezpečnosť alebo na zabezpečenie tretích osôb, používateľov našich služieb alebo verejnosti.

Marketingoví partneri – V niektorých prípadoch môžeme povoliť niektorým sieťovým reklamným spoločnostiam a vydavateľom zhromažďovať osobné údaje na našich pracoviskách.  Navyše, ak to zákon umožňuje, naši obchodní partneri môžu získať prístup k vašim osobným údajom, ktoré sme skombinovali s údajmi týchto obchodných partnerov. Cieľom tejto spolupráce s našimi obchodnými partnermi je, aby sme spoločne posielali individuálne prispôsobenú propagačnú korešpondenciu pomocou kombinovaného súboru informácií.  Ak tieto kombinované súbory informácií nechcete dostávať, môžete sa odhlásiť podľa pokynov uvedených v každej takejto korešpondencii.

Neosobné údaje – Tretím osobám môžeme poskytovať neosobné údaje, ako sú súhrnné štatistiky používateľa, demografické údaje a údaje o používaní.

Poskytovanie s vaším súhlasom – Naše služby vám môžu umožniť prijať informácie alebo ponuky od tretích osôb alebo inak súhlasiť s poskytnutím vašich údajov tretím osobám. Ak súhlasíte s poskytovaním vašich osobných údajov, budú poskytnuté tretej osobe za podmienok vyhlásenia o ochrane osobných údajov a obchodným praktík tejto tretej osoby.

Externí poskytovatelia služieb – Aby sme mohli splniť vaše požiadavky, sprístupňovať rôzne funkcie, služby a materiály prostredníctvom služieb, odpovedať na vaše otázky a na iné účely opísané v časti Ako používame vaše údaje týchto zásad ochrany osobných údajov, môžeme poskytnúť vaše osobné informácie alebo informácie o používaní tretím osobám, konajúcim v našom mene (alebo v mene nášho partnera), napríklad spoločnostiam alebo jednotlivcom: hostiteľom alebo prevádzkovateľom našich sídiel, analyzujúcim údaje, poskytujúcim služby zákazníkom, zasielajúcim vzorky produkty výrobkov spravujúcim platby, inzerentom, sponzorom alebo iným tretím osobám podieľajúcim sa na alebo spravujúcim naše propagačné akcie, dodávateľom služieb elektronického obchodovania, na poskytovanie marketingovej alebo propagačnej podporu (napríklad pri výbere víťazov, poskytovaní výhry a na základe požiadaviek zákona, napríklad na zozname víťazov), alebo na pomoc pri riadení rizík, dodržiavaní právnych predpisov a pri audítorských funkciách. Títo poskytovatelia služieb nemajú naše oprávnenie na používanie alebo poskytovanie týchto informácií inak, ako je to potrebné na poskytovanie služieb v našom mene alebo na splnenie zákonných požiadaviek.

Transakcie medzi podnikmi – Sprístupňujeme určité aplikácie, ktoré uľahčujú transakcie medzi podnikmi (napríklad aplikácie na doručovanie, ktoré pomáhajú s doručením alebo vyzdvihnutím tovaru).  Ak používate niektorú z našich obchodných aplikácií, môžeme zdieľať vaše informácie s ostatnými používateľmi aplikácie, aby sme uľahčili transakcie a komunikáciu medzi vami a ostatnými používateľmi. 

Keďže pôsobíme ako súčasť celosvetového podniku, vyššie uvedení príjemcovia sa môžu nachádzať mimo jurisdikcie, kde sa nachádzate vy (alebo v ktorej poskytujeme služby). Ďalšie informácie nájdete dolu v časti „Medzinárodné prenosy osobných údajov“

Automatické rozhodovanie o vás

Na základe vašich osobných údajov môžeme prijímať automatizované rozhodnutia o vás za týchto okolností:

 • automatizované spracovanie môže byť použité pri hodnotení veľkého počtu žiadateľov o voľné pracovné miesta. Na tieto účely by sme od vás požadovali, aby ste si vytvorili profil a odpovedali na niektoré otázky súvisiace s prácou na posúdenie vašich zručností podľa zverejnených požiadaviek na pracovné miesto.  Potom sa môže použiť algoritmus na určenie, ktorí kandidáti prechádzajú do ďalšieho kroku v rámci výberového konania. Tieto údaje a postup považujeme za relevantný, pretože nám pomôže vybrať najvhodnejšieho žiadateľa pre naše voľné pracovné miesta.  Výsledok hodnotenia môže ovplyvniť, či vám bude ponúknuté voľné pracovné miesto, o ktoré sa uchádzate.

Môžete sa s nami spojiť pomocou kontaktných údajov v časti „Ako sa s nami spojiť“ týchto Zásad ochrany osobných údajov zamestnancov, a vyžiadať si ďalšie informácie o automatizovanom rozhodovaní, namietať proti použitiu automatizovaného rozhodovania alebo požiadať o prehodnotenie nášho automatizovaného rozhodnutia, ak platné právne predpisy požadujú.

Obsah generovaný používateľmi

Niektoré z našich služieb a funkcií sociálnych sietí vám môžu umožniť podávať vlastný obsah na zverejnenie.  Informácie, ktoré takto uverejníte, sa stávajú verejnými informáciami a nepodliehajú týmto zásadám ochrany osobných údajov.  Niektoré sekcie našich webových sídiel a naše sídla sociálnych médií môžu používateľom umožniť odosielať osobné údaje spoločnosti Koch Industries alebo jej spriazneným subjektom.  Takéto informácie sa budú používať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov webových sídiel.  Príspevky, listy a iné podania sa stávajú vlastníctvom spoločnosti Koch Industries a môžu sa reprodukovať celé alebo čiastočne vrátane vášho mena na akýkoľvek účel a akýmkoľvek spôsobom.

Prepojenia na iné sídla

Naše webové sídla a korešpondencia môžu uvádzať prepojenia na iné webové sídla vrátane sociálnych sietí alebo sídiel našich partnerov, kde sa môže používať náš logotyp na základe dohody o spoločnej propagácii značky.  V rozsahu, v akom spoločnosť Koch Industries neposkytuje žiadne prepojené služby, nie sme zodpovední za služby ani za žiaden obsah na týchto webových sídlach.  Ak poskytnete informácie o službách alebo webových sídlach tretích osôb a použijete ich, platia pravidlá ochrany osobných údajov a podmienky používania týchto sídiel.  Odporúčame, aby ste si pred odoslaním osobných údajov prečítali zásady ochrany osobných údajov webových sídiel, ktoré navštívite.

Ako chránime osobné údaje

Primerane k citlivosti informácií dodržiavame administratívne, technické alebo fyzické ochranné mechanizmy a vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov pred stratou, zneužitím alebo neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou alebo zničením informácií, ktoré poskytnete.  Bezpečnosť vašich osobných údajov však nedokážeme zaručiť, pretože elektronický prenos alebo ukladanie údajov nie je úplne bezpečné. Pri nahlásení incidentu ovplyvňujúceho vaše informácie prešetríme a dodržíme všetky povinné ohlasovacie povinnosti.

Medzinárodné prenosy osobných údajov

Spoločnosť Koch Industries je globálna organizácia – so sídlom v Spojených štátoch amerických – a podniká v rade krajín.  Vaše osobné údaje môžeme zdieľať medzi spoločnosťou Koch Industries, jej pridruženými spoločnosťami, poskytovateľmi služieb a inými tretími osobami mimo vašej krajiny.  Hoci sa právne predpisy o ochrane údajov týchto rôznych krajín môžu líšiť od právnych predpisov vašej krajiny, zaviedli sme primerané ochranné mechanizmy (napríklad zmluvné záväzky) zaisťujúce, že s vašimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať podľa týchto zásad ochrany osobných údajov a zákona. Ide o štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou na účely prenosov údajov mimo Európskej únie. Ďalšie informácie o vhodných ochranných opatreniach získate od nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Ako sa s nami spojiť“ týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Ako dlho sa osobné údaje uchovávajú

Vaše osobné údaje budeme uchovávať dovtedy, kým budeme bude existovať náš vzájomný vzťah.  Aj po skončení nášho vzťahu budeme vaše osobné údaje uchovávať po určitý čas, čo nám umožní:

 • viesť si obchodnú evidenciu na účely analýz alebo auditu,
 • dodržiavať požiadavky na uchovávanie evidencie podľa právnych predpisov,
 • obhajovať alebo podávať prípadné existujúce alebo potenciálne právne nároky,
 • riešiť všetky reklamácie služieb.

Ak už na tieto účely nebudú potrebné, vaše osobné údaje odstránime.  Ak sa informácie nedajú úplne odstrániť z našich systémov z technických dôvodov, prijmeme vhodné opatrenia zabraňujúce ďalšiemu spracovaniu alebo používaniu týchto údajov.

Vaše práva týkajúce sa osobných údajov

Vo vzťahu k vašim osobným údajom môžete mať práva vyplývajúce z miestnych právnych predpisov.  Patria sem práva na:

 • prístup k vašim osobným údajom,
 • opravu našich informácií o vás,
 • vymazanie vašich osobných údajov,
 • obmedzenie nášho používania vašich osobných údajov,
 • namietanie proti používaniu vašich osobných údajov,
 • odvolanie súhlasu s používaním vašich osobných údajov podľa konkrétnych okolností,
 • získanie vlastných osobných údajov v použiteľnom elektronickom formáte a preniesť ich tretej osobe (právo na prenosnosť údajov), a
 • predloženie sťažnosti príslušnému miestnemu úradu na ochranu údajov (podľa konkrétnych okolností).

Rozhodne vám odporúčame kontaktovať nás a v prípade zmeny alebo nepresnosti aktualizovať alebo opraviť vaše údaje, ktoré o vás uchovávame.  Upozorňujeme, že pravdepodobne budeme od vás požadovať ďalšie informácie na overenie vašej totožnosti a reagovanie na vaše žiadosti.  Ak by ste sa chceli porozprávať alebo uplatniť si svoje práva s prihliadnutím na obmedzenia podľa miestnych právnych predpisov, spojte sa s nami prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Ako sa s nami spojiť“ týchto Zásad ochrany osobných údajov. Odpovieme vám v primeranom čase a v rámci časových limitov stanovených platnými právnymi predpismi.

Deti

Naše služby nie sú vo všeobecnosti určené pre deti do 16 rokov.  Nezbierame vedome a bez súhlasu rodiča osobné údaje od nikoho vo veku do 16 rokov.  Ak sa dozviete, že sme získali osobné údaje od dieťaťa do 16 rokov bez súhlasu rodiča, oznámte nám to, aby sme mohli prijať príslušné opatrenia.

Štátom požadované oznámenia

Kalifornia: Ak máte trvalý pobyt v Kalifornii a poskytli ste nám svoje osobné údaje, môžete nás požiadať, aby sme vaše osobné údaje neposkytovali na účely priameho marketingu tretím osobám, ani našim pridruženým spoločnostiam, ak sú to samostatné právnické osoby.  Oznámte nám svoje preferencie tak, že sa na nás obrátite prostredníctvom kontaktných údajov v časti „Ako sa s nami spojiť“ týchto Zásad ochrany osobných údajov.  Kliknutím sem získate prístup k nášmu oznámeniu o ochrane osobných údajov spotrebiteľov v Kalifornii.  

Aktualizácie našich zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme priebežne meniť alebo aktualizovať. V hornej časti zásad vždy uvedieme dátum ich ostatnej aktualizácie.  Pri podstatnej zmene týchto zásad ochrany osobných údajov vás budeme o zmenách informovať. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť zverejnením, pokiaľ nie je uvedené inak.  Ak by zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov mali podstatný vplyv na povahu spracovania alebo vás osobne, budeme vás o tom v dostatočnom predstihu informovať, aby ste mali možnosť uplatniť si svoje práva.  

Ako sa s nami spojiť

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k týmto zásadám ochrany osobných údajov alebo ak chcete, aby sme odstránili alebo aktualizovali vaše informácie, ktoré uchovávame, alebo ak nám chcete oznámiť svoje preferencie, kontaktujte nás prostredníctvom nášho webového formulára na prijímanie osobných údajov alebo nám napíšte na príslušnú kontaktnú adresu.
 

Koch Industries, Inc.
Koch Engineered Solutions, LLC
Oddelenie dodržiavania predpisov a etiky
P.O. Box 2256
Wichita, KS 67201-2256, USA
 
Flint Hills Resources, LLC
Oddelenie dodržiavania predpisov a etiky
P.O. Box 2256
Wichita, KS 67201-2256, USA
 
INVISTA Equities, LLC
Oddelenie dodržiavania predpisov a etiky
P.O. Box 2936
Do rúk: Referát dodržiavania & predpisov a etiky
Wichita KS, 67201-2936, USA
 
Georgia-Pacific LLC
Referát ochrany súkromia
P.O. Box 105605
Atlanta, GA 30348, USA
 
Guardian Industries Holdings, LLC
Oddelenie dodržiavania predpisov a etiky
2300 Harmon Road
Auburn Hills, MI 48326, USA
 
Molex, LLC
Oddelenie dodržiavania predpisov a etiky
2222 Wellington Court
Lisle, IL 60532-1682
 
Koch Ag & Energy Solutions, LLC
Oddelenie dodržiavania predpisov a etiky
P.O. Box 2985
Wichita, KS 67201-2985, USA
 
Koch Minerals & Trading, LLC
Oddelenie dodržiavania predpisov a etiky
P.O. Box 2256
Wichita, KS 67201-2256, USA
 
Koch Business Solutions, LP
Oddelenie dodržiavania predpisov a etiky
Manažér pre ochranu osobných údajov
P.O. Box 2256
Wichita, KS 67201-2256, USA